Ani suchá, ani mokrá … aneb 30. Místo pro přírodu je na Třebíčsku

Kampaň místo pro přírodu, jejímž cílem je záchrana zajímavých kousků přírody prostřednictvím jejích výkupů, má za sebou již 15 úspěšných let.Zatím poslední – třicátou – vykoupenou lokalitou je zajímavá loučka na Třebíčsku, zvaná U Kuchyňky.

Zhruba hektarová louka v nivě potoka Oslavičky nedaleko Hroznatína je pozoruhodným místem, kde se díky specifické geologické stavbě střídají na malém území plošky vyloženě mokřadní až močálovité s ploškami suchými; místy dokonce vystupují na povrch žulové balvany. Příroda má ráda rozmanitost. Z čím menších, různorodějších ploch je krajina složena, tím vhodnější poskytuje podmínky pro větší množství živočichů a rostlin. Z tohoto pohledu je louka U Kuchyňky ideální. Krom pestré vnitřní struktury tvoří i sama enklávu zvyšující pestrost krajiny, neb je vklíněná mezi les a pobřežní porosty Oslavičky. A právě takováto místa jsou nejohroženější, neboť jsou snahy „připojit je“ v rámci snazšího obhospodařování k sousedním větším celkům (v tomto případě zalesnit). Výkup zajistil i do budoucnosti, že minimálně polovina této louky zůstane loukou (vykoupeno bylo prozatím 5590 m²), že nebude nijak potlačován její mozaikovitý charakter, případně bude různorodost ještě zvýšena vybudováním jedné až dvou malých tůněk.

Přijdete-li na louku U Kuchyňky z jara, potkáte tu desítky druhů hmyzu. Byť jde vesměs o druhy zatím běžnější, úbytek hmyzu v naší krajině je v posledních letech tak dramatický, že každé takovéto místo si zaslouží naši pozornost a ochranu. Velké poděkování proto patří dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800), díky jejichž darům bylo možné výkup realizovat.