Bílé potoky – další výkupy v „nejstarší soukromé rezervaci“

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další přírodně cenné pozemky v Bílých Karpatech. Jsou součástí lokality Bílé potoky nedaleko Valašských Klobouků. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již téměř 180 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice.

Bílé potoky patří k nejcennějším lokalitám severní části Bílých Karpat. ČSOP KOSENKA o toto území pečuje již od 80. let minulého století. Již začátkem 90. let zde ČSOP začal vykupovat první pozemky. Bílé potoky jsou tak pravděpodobně vůbec nejstarší novodobou „soukromou rezervací“ u nás. Letos byly díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupeny další tři pozemky o celkové výměře 0,87 ha, částečně i mimo hranice přírodní rezervace. Jde o botanicky velmi cennou horskou louku a navazující lesní porost se starými jedlemi, duby, buky a břízami.

Bílé potoky jsou pestrou mozaikou stanovišť typických pro tento region – vápnité prameniště s horským potůčkem, podhorské louky od vyloženě mokřadních přes vlhké až po sušší bývalé pastviny, rozptýlené dřeviny i navazující přírodě blízké lesy. Roste zde na 300 druhů rostlin, mimo jiné 15 druhů orchidejí, silné populace prvosenky jarní i prvosenky vyšší, vzácná přeslička obrovská, drobný žlutě kvetoucí silně ohrožený řepíček řepíkovitý a řada dalších botanických unikátů. Pozadu nezůstávají ani živočichové. Výzkumy tu například potvrdily výskyt 108 druhů ploštic, což je zhruba osmina všech druhů známých z území České republiky. V neposlední řadě, Bílé potoky jsou území velice hodnotné i krajinářsky. I díky mnohaleté péči ČSOP prostě lahůdka pro oko a potěcha pro duši.

Chcete-li zažít Bílé potoky na „vlastní kůži“, můžete dorazit začátkem července, kdy zde probíhá tradiční dobrovolnická akce – kosení bělokarpatských luk.

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již 175 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz

Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto pozoruhodné živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany (www.rokvazek.cz). Jednou z významných možností ochrany takovýchto míst jsou právě jejich výkupy ochranářskými spolky.