Český svaz ochránců přírody chrání vzácné louky v Bílých Karpatech tvorbou speciálních travnatých ochranných pásů

Kosatec trávovitý, bělozářka větevnatá či hrachor chlumní. I tyto vzácné rostliny se snaží zachránit v Bílých Karpatech ochránci přírody pravidelným kosením a nově také vytvořením ochranného travnatého pásu, který zabrání působení negativních vlivů polního hospodářství na louku na Volavci.  Pás vznikl díky programu NET4GAS Blíž přírodě, který tento projekt finančně podpořil.

 V roce 2016 byl na obecním pozemku u obce Louka v lokalitě Volavec na Hodonínsku objeven zbytek lučního porostu s teplomilnou vegetací a několika chráněnými druhy rostlin. Louku se v dalším roce podařilo členům základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty od obce pronajmout a obnovit zde pravidelné kosení. Jelikož ale tato cenná plocha bezprostředně sousedila s polem, bylo třeba vytvořit ochranný pás, tedy 22 metrů široké pásmo, které ochránci přírody díky vstřícnosti uživatele pozemku (Samostatně hospodařící rolníci, s.r.o) zatravnili regionální luční semennou směsí, tedy semeny rostlin místních luk. Podařilo se tak zajistit nejen ochranu obnovované lokality, ale i její rozšíření, protože na nově zatravněnou plochu se v dalších letech budou šířit cílové luční druhy z původního travního porostu.

Lokalita Volavec leží cca 500 metrů jižně od obce Louka u Ostrohu. Jedná se o jednu ze čtyř lokalit, kde byly v letošním roce podpořeny jednorázové managementové zásahy obnovního charakteru v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Prostřednictvím tohoto programu již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.