Přesně před 35 lety, 11. září 1979, se v Praze uskutečnila ustavující konference Českého svazu ochránců přírody, dnes největšího nevládního sdružení u nás, zabývajícího se ochranou přírody a krajiny.
Pokud dnes někdo posměšně tvrdí na adresu lidí, snažících se o ochranu naší přírody, že „za komunistů ani nešpitli“, i jen krátký pohled do historie ČSOP je usvědčuje ze lži. Byl to právě Český svaz ochránců přírody, který již ve druhé polovině 80. let stál v čele občanských protestů proti řadě megalomanských staveb, tu úspěšněji, jako v případě snah o zničení nejkrásnějších místech Křivoklátska (dnes navržených na národní park) nesmyslnou přehradou či o výstavbu vysílače v nejcennější části Pálavy, jindy neúspěšně, jako například v boji proti zničení unikátní lužní krajiny Novomlýnskými nádržemi. Hlavní těžiště ČSOP však od počátku bylo v drobné práci pro přírodu nejbližšího okolí – v péči o cenné přírodní lokality, v pomoci volně žijícím živočichům, v ochraně mimolesní zeleně, v pořádání vycházek, přednášek či výstav, upozorňujících, že „přírodní poklady“ máme často doslova za humny.
Totéž lze v podstatě říci i dnes, po pětatřiceti letech. Stále vyrážejí stovky členů ČSOP kosit louky, sázet stromy, vyvěšovat či čistit ptačí budky, opravovat naučné stezky či ukazovat dětem taje přírody. Stále bojují o zachování toho, co nám z přírody ještě zbývá, pro další generace.
V současné době má Český svaz ochránců přírody 6500 členů, sdružených převážně v 320 místních organizacích po celé republice a spolupracuje s obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. K hlavním celostátním aktivitám ČSOP dnes patří:
·    Národní síť záchranných stanic – ČSOP je koordinátorem tohoto i ve světovém měřítku unikátního projektu, díky němuž je možno kdykoliv a kdekoliv v republice poskytnout pomoc zraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům. Kolem 7000 zvířat se každoročně díky péči záchranných stanic vrátí zpět do volné přírody. (http://www.zachranazvirat.cz )
·    Pozemkové spolky – společně s dalšími partnery, kterým ČSOP poskytuje metodické a organizační zázemí, se na základě dlouhodobých smluv s vlastníky (respektive přímo na základě vlastnictví) staráme o více jak 3000 hektarů přírodně cenných ploch a 15 kulturních památek (http://pozemkovespolky.csop.cz )
·    Ochrana biodiverzity – jeden z nejtradičnějších programů ČSOP, v jehož rámci se každoročně realizuje několik stovek drobných projektů na mapování vzácných druhů rostlin a živočichů i praktických opatření na jejich ochranu. (http://biodiverzita.csop.cz)
·    Ekocentra ČSOP – pět desítek specializovaných zařízení po celé republice, pořádající pravidelné i jednorázové akce pro školy i širokou veřejnost. Vizí ČSOP je nevykládat o přírodě v učebně, ale skutečně v přírodě. Proto většina aktivit je „terénních“. (http://ekocentra.csop.cz )
·    Oddíly mladých ochránců přírody – není nic krásnějšího, než prožít dětství s partou dobrých kamarádů v přírodě. K tomu napomáhá i na sedm desítek oddílů mladých ochránců přírody. Pod vedením stovek zkušených vedoucích – dobrovolníků – se zde děti prostřednictvím her i pobytových akcí v přírodě učí přírodě rozumět, pohybovat se v ní a svým chováním ji neubližovat. (http://www.mopici.cz )
·    Soutěže – Český svaz ochránců přírody je pořadatelem dvou celostátních ochranářských soutěží – Zlatého listu, určeného pro školní děti, a Ekologické olympiády, určené středoškolákům. Ekologická olympiáda, která vznikla na půdě ČSOP, má letos jubilejní 20. ročník (http://www.ekolympiada.cz ), Zlatý list, jehož pořádání ČSOP převzalo v 90. letech, již 43. ročník (http://www.zlatylist.cz ).
·    Blíž přírodě – nechceme před lidmi přírodu uzavírat, chceme lidem přírodu ukázat. Proto ve spolupráci se společností NET4GAS zpřístupňujeme formou naučných stezek, pozorovatelen, povalových chodníků či další turistické infrastruktury přírodovědně zajímavé lokality. Zanedlouho budeme otevírat již 65. lokalitu (www.blizprirode.cz ).
·    Živá zahrada – příroda není něco vzdáleného, zajímavá příroda může být i kolem našeho domu. Poradit, jak udělat, aby naše zahrady nevyhovovaly jen nám, ale i desítkám různých, mnohdy krásných či užitečných, živočichů, je cílem této kampaně – soutěže (http://www.zivazahrada.cz )
·    Ukliďme svět – od samého počátku mezinárodní kampaně Clean Up the World! v první polovině 90. let je ČSOP jejím koordinátorem pro Českou republiku. Jen v loňském roce se do úklidových akcí zapojilo téměř 20.000 dobrovolníků, podařilo se zlikvidovat 170 tun odpadu. (http://www.uklidmesvet.cz )
Český svaz ochránců přírody též provozuje dvě dlouhodobé veřejné sbírky:
·    Místo pro přírodu – cílem této sbírky je vykupovat ohrožené přírodně cenné pozemky a následně o ně pečovat. Již se podařilo vykoupit přes 100 ha pozemků na 25 lokalitách. Konto sbírky je 9999922/0800 (http://www.mistoproprirodu.cz )
·    Zvíře v nouzi – finanční prostředky, získané v rámci této sbírky, pomáhají zajistit činnost výše zmíněných záchranných stanic pro handicapované živočichy. Konto sbírky je 33553322/0800 (http://www.zvirevnouzi.cz )
Dvakrát ročně vydává ČSOP pro všechny zájemce o naši přírodu a její ochranu časopis Krása našeho domova (http://knd.csop.cz ) a průběžně řadu různých informačních a metodických materiálů.
Český svaz ochránců přírody dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a státním podnikem Lesy České republiky.
Generálním partnerem  Českého svazu ochránců přírody je společnost NET4GAS s. r. o.

V případě zájmu rádi poskytněme podrobné informace ke kterémukoliv z našich programů a projektů.

Kontakt:
Libor Ambrozek, předseda, Český svaz ochránců přírody, 724 160 705
Petr Stýblo, ředitel kanceláře, Český svaz ochránců přírody, 602 395 473