Český svaz ochránců přírody vyzval premiéra Sobotku: „Zasaďte se v Paříži o uzavření ambiciozní dohody k ochraně klimatu!“

Sněm Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) vyzval členy vládní delegace, která se zúčastní konference COP 21 začínající dnes v Paříži, aby následovali vůdčí evropské státy a zasadili se o přijetí ambiciózní závazné a spravedlivé dohody, která zamezí nebezpečnému vzrůstu globální teploty o více než 2 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí.

Delegáti Sněmu ČSOP, který zasedal v Brně, se přihlásili k Agendě 2030, významnému dokumentu přijatému v říjnu Valným shromážděním OSN. Program obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje (sustainable development goals). Ekologické otázky v něm mají důležité postavení, jsou významnou a neopominutelnou součástí přijatého směřování celého světového civilizačního rozvoje pro bezprostřední budoucnost. Cíl 15 se týká přímo ochrany přírody, cíl 13 míří na ochranu klimatu. Zní: „Podniknout urgentní kroky k odvrácení změny klimatu a jejího dopadu“.

V přijatém usnesení  Sněmu členové ČSOP kromě výzvy členům vládní delegace k zodpovědnému jednání na konferenci COP 21  zároveň deklarují svou vůli přispívat k přechodu Česka k bezuhlíkové budoucnosti a podílet se na opatřeních zmírňující klimatickou změnu i řešících přizpůsobení se jejím dopadům. Předseda ČSOP, Libor Ambrozek, proto zaslal panu premiérovi dopis, v němž mu výzvu i závazek tlumočil.