Další Místo pro přírodu na Podblanicku – Bradáčovské mokřady

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu dva pozemky o výměře 1,18 ha na další pozoruhodné mokřadní lokalitě na Podblanicku. Lokalita s výskytem řady vzácných druhů rostlin a motýlů je již šestým Místem pro přírodu v tomto regionu a pětačtyřicátým v republice. Místa pro přírodu jsou vykupována díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800).

Rašelinné louky a prameniště patřily v minulosti k typickým biotopům jihovýchodního Podblanicka. Mnoho jich však během 2. poloviny 20. století zaniklo v důsledku odvodňování a zalesňování. Zachován zůstal jen nepatrný zlomek a i ten je nadále ohrožen. Důkazem jsou i Bradáčovské mokřady, jejichž část byla předchozím majitelem nedávno osázena smrkem a olší. Bradáčovské mokřady jsou zároveň důkazem, že je v naší krajině stále co objevovat. Donedávna dokonale unikaly pozornosti odborníků i ochránců přírody, a to do té míry, že když byl vyhlašován přírodní park Polánka, byly z jeho plochy paradoxně vyjmuty! Ano, ten zub vykousnutý do severní hranice přírodního parku, to jsou velmi cenné Bradáčovské mokřady!

Bradáčovské mokřady leží v údolí Novomlýnského potoka jihozápadně od obce Bradáčov na Táborsku. Zahrnují jak velmi mokré zrašelinělé louky s výskytem suchopýrů, tak i o něco sušší pcháčové louky a svahová prameniště. Z mokřadních rostlin zde krom již zmíněných suchopýrů roste také vachta trojlistá, orchidej prstnatec májový, mochna bahenní, violka bahenní či starček potoční. Z motýlů stojí za zmínku především kriticky ohrožený hnědásek rozrazilový, ale i další druhy hnědásků, perleťovců, ohniváčků, okáčů, soumračníků…  Zajímavý je též výskyt drobné houby čapulky bahenní.

Kromě cíleného zalesňování hrozí lokalitě i samovolné zarůstání, protože o pozemky již dlouhé roky nikdo nepečuje. Proto začal v loňském roce Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka při ČSOP Vlašim jednat s vlastníky pozemků o nějaké formě záchrany tohoto mokřadu. Výsledkem je krom zde prezentovaného výkupu i několik dohod s majiteli, na základě kterých již část pozemků byla po dlouhé době opět pokosena.

Bradáčovské mokřady jsou již druhou podobnou lokalitou na Podblanicku, kterou se Českému svazu ochránců podařilo vykoupit; od roku 2005 vlastní 15 kilometrů vzdálenou lokalitu Na pramenech.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již cca 170 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz 

Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto pozoruhodné živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany (www.rokvazek.cz). Jednou z významných možností ochrany takovýchto míst jsou právě jejich výkupy ochranářskými spolky.