Drony pomáhají chránit přírodu

Ochránci přírody ze základní organizace ČSOP Hasina Louny zkouší v severních Čechách mapovat vybrané druhy invazivních rostlin za pomoci bezpilotních prostředků – dronů. Šíření invazivních druhů je jednou z největších celosvětových hrozeb ochrany přírody. I v naší krajině se v posledních letech překotně šíří řada těchto nebezpečných rostlin. Pomocí dronů je možné některé druhy přesně a rychle zmapovat  a umožnit tak jejich následnou efektivní likvidaci. Projekt podpořily Lesy České republiky, s.p. v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity, jehož jsou generálním partnerem.

Mezi nejnebezpečnější invazivní druhy rostlin, které vytlačují naše druhy domácí, patří i bolševník velkolepý – rostlina, která se vyskytuje podél vodních toků s mnohdy neprostupnou břehovou vegetací, v opuštěných a špatně přístupných areálech, v křovinách, apod. Pozemní mapování takových porostů, které je podmínkou pro jejich účinnou likvidaci, je časově i fyzicky náročné, nákladné a pro mapovatele dokonce i nebezpečné. Navíc je nutné mapování pravidelně opakovat. Metody dálkového průzkumu se proto jeví jako velmi perspektivní.

Cílem aktivit Českého svazu ochránců přírody je využít bezpilotního prostředku k vytvoření ortofotomap s vysokým rozlišením, ze kterých lze rozlišit jednotlivé rostliny (květy, listy). V okolí Domoušic, Solopysk a Ročova na Lounsku byly vybrány vhodné, bolševníkem napadené monitorovací plochy, na kterých ve spolupráci s firmou EASYmap a.s. vzniká metodika, jak tohoto vetřelce s využitím dronů mapovat. Jako důležité se ukazuje správné načasování doby, kdy se data sbírají. Musí být zvoleno období, kdy je bolševník na pozadí ostatní vegetace nejlépe k nalezení. Tedy v době květu nebo těsně po ní. Pak už jenom zbývá určit plochu předpokládaného výskytu a připravit pro drony letový plán. Během letu, kdy dron pořizuje snímky, létá v rovnoběžných pruzích ve stále stejné výšce nad povrchem. Na konci každého pruhu provede obrat o 180° a přesune se na sousední pruh. Poloha dronu i jeho letový plán jsou pilotovi průběžně zobrazovány na mapě ale celý let od vzletu až po přistání probíhá zcela automaticky. Pilot je připraven zasáhnout v případě, že by se vyskytly potíže nebo nečekané okolnosti. Stovky vzniklých snímků se poté pomocí speciálních programů zpracovávají a je z nich vytvořen digitální 3D model celého mapovaného povrchu. Z tohoto modelu je pak tvořena podrobná georeferencovaná fotomapa. Důraz je kladen na podrobnost mapy. Pro mapování bolševníku se používá fotomapa s rozlišením 20-40 mm/pixel. Pro porovnání např. fotomapy, které známe z aplikace mapy.cz, mají rozlišení pouze 15–30 cm/pixel.

Celý proces je velmi efektivní, za jednu hodinu se dá nafotit až 100 ha plochy. Samotné zpracování dat probíhá většinou přes noc na výkonném počítači. V případě větších ploch je možné vypustit více dronů současně tak, aby každý z nich snímal svoji určenou oblast. Ochrana přírody tak získá další zajímavý nástroj v boji proti invazivním druhům rostlin.

Projekt na vytvoření metodiky pro použití dronů při mapování invazních druhů rostlin je realizován v rámci národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován také Ministerstvem životního prostředí ČR.