Hledání vzácných netopýrů v dosud neprozkoumaných Brdech

Ochránci přírody ze základní organizace ČSOP Nyctalus provádějí s podporou státního podniku Lesy České republiky průzkum výskytu netopýrů v naší nejnovější CHKO Brdy. Při průzkumu jsou používány moderní způsoby mapování s využitím speciálního technického vybavení. Předpokládá se objevení zajímavých druhů.

Na území dnešní CHKO Brdy nebyl nikdy proveden letní systematický výzkum netopýrů. Dosavadní záznamy uvedené v publikacích z této oblasti jsou povětšinou často staršího data, spíše náhodného rázu nebo spadajících do období zimování. Z širší oblasti Brd bylo historicky zaznamenáno čtrnáct druhů netopýrů. Lze však předpokládat, že uvedené druhy se podaří objevit i přímo na území CHKO. Část CHKO Brdy sloužila donedávna jako vojenský prostor a díky tomu je zde hustota osídlení lidmi a míra světelného znečištění v porovnání s okolními oblastmi nízká. Proto by mohla být daná oblast zejména pro vzácné lesní druhy netopýrů zajímavá.

Pro průzkum byly vybrány celkem 3 linie o délce přibližně 15 km, které jsou situovány na jih a na sever od Míšova do okolí Padrťských rybníků a do okolí lesních porostů a nádrže Pilská. Zde bude mapována echolokační aktivita netopýrů za pomocí ultrazvukových detektorů se systémem „time expansion“. Echolokační signály jsou desetkrát zpomaleny a nahrány na paměťovou kartu a dále pak na počítači analyzovány v akustických programech. Poloha záznamu signálu bude vždy zaznamenána pomocí GPS. Výzkum zahrnuje aktivitu netopýrů v obdobích jejich laktace, postlaktace a podzimní migrace.

Vzhledem k nenarušenému prostředí zde spíše než vysokou aktivitu netopýrů běžných synantropních druhů, je možné očekávat záznamy méně běžných, „lesních“ druhů. V rámci průzkumu jsou sbírána i data o úkrytech netopýrů a výskytu doupných stromů. Tyto informace pak pomáhají k ochraně netopýrů a doupných stromů místním lesníkům a pracovníkům CHKO.

Projekt Mapování výskytu netopýrů na vybraných lokalitách CHKO Brdy je realizován v rámci národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován také Ministerstvem životního prostředí ČR.

Systematická spolupráce mezi Lesy ČR, s. p., a ČSOP na realizaci podobných projektů probíhá již 19 let.