Je zvýšená ochrana Opičáku dostatečná?

Magistrát města Liberce registroval zbývající část Opičáku jako významný krajinný prvek. Český svaz ochránců přírody zvýšenou ochranu tohoto unikátního území vítá, upozorňuje však na rizika, která této lokalitě plynou z připravovaného územního plánu.

 „Lesík u letiště“, známější pod označením Opičák, je přírodní území v západní části Liberce, dnes vklíněné mezi liberecké letiště a komerční zónu. Přestože jde o území v minulosti silně ovlivněné lidskou činností (bývala tu cihelna, později mimo jiné vojenské cvičiště či zázemí letiště), za posledních několik desetiletí se zde vytvořila unikátní přírodní společenstva, blížící se charakterem lužnímu lesu, s několika malebnými jezírky. Opičák je díky tomu domovem řady zajímavých druhů ptáků, obojživelníků, hmyzu i hub a také oblíbeným místem vycházek. Český svaz ochránců přírody v letech 2006 a 2009 vykoupil klíčovou část lesíku v rámci svého programu Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz).

Část Opičáku byla jako významný krajinný prvek (VKP) registrována již v roce 1995. Tento VKP však nezahrnoval západní a jižní okrajovou část lesíku, shodou okolností pozemky, které se Českému svazu ochránců přírody vykoupit dosud nepodařilo. Jde o pozemky, které sice mají charakter lesa, avšak ve smyslu zákona nejsou lesními pozemky a tedy se na ně nevztahuje ochrana lesa, část dokonce v platném územním plánu města ani není vedena jako zeleň. Tento nedostatek byl nyní registrací významného krajinného prvku „Lesík u letiště 2“ alespoň částečně odstraněn.

Český svaz ochránců vítá, že se magistrát města Liberec takto jednoznačně postavil za ochranu Opičáku jako celku. Zároveň však upozorňuje, že klíčovým dokumentem, který ovlivní budoucnost Opičáku, je již roky projednávaný nový územní plán města. A tyto návrhy (viz www.uzemniplanliberec.cz) nejsou vůči Opičáku nejvstřícnější. Myslí-li Liberec ochranu Opičáku vážně, měl by opustit plány na vybudování další silnice na samém okraji lesa i na likvidaci přilehlých luk.

Poznámka: Rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku „Lesík u letiště 2“ vydal odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec pod číslem jednacím MML/ZPOP/Par/166777/16-SZ088492/14/8.