Mělnický lesík – oáza přírody v zemědělské krajině Domažlicka

Mělnice (Domažlice); 22. září 2022: U obce Mělnice na Domažlicku proběhlo letos prosvětlení a úklid přírodně cenné lokality zvané Mělnický lesík. Celou akci realizovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Libosváry za finanční podpory společnosti NET4GAS.

Mělnickým lesíkem se nazývá remíz v polích zhruba půl kilometru jihovýchodně od Mělnice, na severním úbočí vrchu Hřešín (49.5902367N, 12.8187592E).

Na nejstarších leteckých snímcích jsou v místech dnešního lesíku vidět pastviny s roztroušenými stromy. Díky tomu, že pozemky nebyly vhodné pro moderní způsoby hospodaření (kameny a skalky bránily vjezdu zemědělských strojů), nestaly se součástí zcelených lánů, a tak se tu na části plochy zachovaly dnes již velmi vzácné zbytky stepí a suchých trávníků. Část postupně zarostla stromy. Spolu s nedalekým Mělnickým tvrzištěm se tak jedná o místa sloužící dnes jako útočiště pro nejrůznější druhy hmyzu, obratlovců a rostlin v jinak velmi intenzívně využívané krajině. Můžeme zde narazit i na řadu vzácných druhů, jako například na dudka chocholatého či krutihlava obecného, nízký keřík jehlici plazivou, jetel žíhaný nebo orchidej vemeník dvoulistý.

Český svaz ochránců přírody Libosváry se o místo stará již od roku 2010, kdy proběhly na lokalitě první zásahy vedoucí k odstranění části náletových dřevin. Od té doby zde provozuje extenzívní pastvu koz, ovcí ale také jaků, které ČSOP Libosváry ke své práci využívá. Pastva velmi svědčí zdejším vzácným druhům a udržuje plochu v podobě „světlého lesa“.

Letos v Mělnickém lesíku díky programu NET4GAS Blíž přírodě proběhly opětovné výřezy náletových dřevin, odstraněny byly sněhem rozlámané skupiny trnek, nebezpečná torza stromů a proběhlo ředění mladých břízek. V jihovýchodní části lesíku uklidili členové spolku starou černou skládku (pytle od hnojiv, části zemědělských strojů, pneumatiky, plechovky a láhve), která byla již z větší části zarostlá vegetací.

Pro návštěvníky je u vstupu do lesíka nainstalována nová tabule, která informuje o historii a přírodních zajímavostech tohoto místa. Na lokalitu bohužel nevede od vsi oficiální cesta, ta byla v roce 2012 místním agropodnikem rozorána. Nicméně lesík je možné i tak v části sezóny navštívit. Spolek v tuto chvíli jedná o obnově původní cesty.

Bližší informace:

František Groessl

ZO ČSOP Libosváry

T: 603 760 873

E:

Kateřina Burešová

Kancelář ÚVR ČSOP

T: 731 760 872

E:

Vojtěch Meravý

NET4GAS, s.r.o.

T: 735 191 108

E:

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.