Třicet milionů Kč uvolní ministerstva životního prostředí a školství, mládeže a tělovýchovy neziskovým organizacím na podporu vzdělávání, výchovy a osvěty v ochraně přírody a životního prostředí. Tříletý grant obou ministerstev získal projekt Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jeho prostřednictvím budou podpořeny aktivity více jak stovky českých neziskových organizací.

Projekt Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty koordinují dvě naše největší nevládní organizace zabývající se ekologickou výchovou – Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody. Cílem projektu je podpořit aktivity neziskových organizací zabývajících se posilováním kladného vztahu veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Finanční podporu mohou získat subjekty pořádající výukové programy a akce pro děti a mládež, vzdělávací programy pro pedagogy a odbornou veřejnost i akce pro širokou veřejnost, jako jsou environmentálně zaměřené výstavy, přednášky či exkurze do přírody. Podpořeny rovněž mohou být subjekty pracující s vysokoškolskými studenty i mezinárodní výměnné stáže. Výběrové řízení na podporu těchto akcí bylo vypsáno právě dnes. Bližší informace jsou uvedeny v příloze této zprávy a na http://narodnisit.cz

Cílem projektu není jen finanční podpora jednotlivých akcí. Neméně důležitým výstupem je i jejich systematická metodická podpora. S cílem zlepšit efektivitu výchovného působení na veřejnost budou akce navštěvovány odborníky, pro organizátory akcí budou pořádány metodické semináře, atd. Neméně důležitým cílem projektu je i zjišťování tzv. bílých míst, tzn. území, na kterých nejsou výchovné a vzdělávací aktivity dostupné veřejnosti, zejména školám. Projekt Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty si klade za cíl postupně tato bílá místa na území ČR zaplnit.

Petr N. Stýblo

Více informací:
Václav Broukal, tel. 776 687 411