Místa pro přírodu – jarní smršť výkupů

Během letošního jara vykoupil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v rámci své kampaně Místo pro přírodu 26 pozemků či jejich částí o celkové výměře téměř 10 hektarů od 12 vlastníků na 6 lokalitách. Mokřady, suché stráně i lesy. Místa s unikátně zachovalou přírodou i pozemky, kde potřebuje příroda k návratu do své bývalé krásy trochu pomoci Je to největší množství, které se za takhle krátké časové období podařilo uskutečnit, za celou dobu trvání kampaně Místo pro přírodu. Velký dík patří dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu, bez jejichž finančních darů by výkupy nebyly možné, ale i lidem z místních pozemkových spolků, na nichž převážně leží tíha vyjednávání výkupů s vlastníky (a pak i následná péče o vykoupené pozemky).

Horky (Kounice / Středočeský kraj)
Pahorky vystupující na Nymbursku z relativní roviny středního Polabí jsou vesměs přírodovědně velice zajímavá místa se zbytky porostů stepního a lesostepního charakteru. Horky při jižní straně dálnice D 11 nejsou výjimkou. Na rozdíl od většiny ostatních však nepožívají žádnou zákonnou ochranu. Přitom jádro zde vykoupených pozemků je místem výskytu řady zajímavých rostlin a hmyzu. Zjara zde rozkvétají mimo jiné ledence, na podzim kriticky ohrožené hořečky, poletují zde zlatohlávci, otakárci i nápadný černočervený přástevník starčkový.

Dobré hory (Kněždub / Jihomoravský kraj)
Jedno ze čtyř údolí jižně od Kněždubu, kde kdysi bývaly květnaté louky, vinice a sady. V posledních desetiletích se však v důsledku nehospodaření vesměs proměnily v houštiny křovin či lesíky. Zatímco na dvou působí Pozemkový spolek Čertoryje při ČSOP Bílé Karpaty již řadu let, na dalších se snaží v posledních dvou letech v rámci programu LIFE obnovit na části plochy původní louky a sady, na části vytváří tzv. pařezinu, typ lesa důležitý především pro řadu druhů hmyzu, který z naší krajiny již téměř zmizel. Loni bylo zakoupeno pár pozemků v Leskovkách a Vlčím, nyní první dva pozemky i na Dobrých horách.

Traviska (Kněždub / Jihomoravský kraj)
Traviska jsou územím, navazujícím na severní straně na národní přírodní rezervaci Čertoryje, asi nejznámější komplex bělokarpatských květnatých luk. Díky patnáctileté péči pozemkového spolku má tato lokalita, ve 2. polovině 20. století v důsledku nehospodaření zarostlá náletovými dřevinami, obdobný charakter jako přilehlá rezervace. Doposud zde probíhala péče na základě smluv s vlastníky pozemků, aktuálně byl první pozemek o výměře 0,2 ha vykoupen.

V Lyngu (Dětmarovice / Moravskoslezský kraj)
Lužní les V Lyngu leží na levém břehu řeky Olzy (Olše), na samých hranicích s Polskem. Přírodní klenot ukrytý za dětmarovickou tepelnou elektrárnou je plný starých stromů, ptáků, zajímavého hmyzu i hájových květin. K předchozím 6 hektarům byly přikoupeny spoluvlastnické podíly na dalších šesti hektarech. Byl tak učiněn další krok k zachování této úžasné divočiny.

Zbytka (Bohuslavice / Královéhradecký kraj)
O Zbytka se Český svaz ochránců přírody zajímá od roku 2017. Tehdy se mu podařilo vykoupit 2 hektary pozemků v místech bývalých slatí, o jejichž obnovu spolu s obnovou středního lesa se od té doby místní pozemkový spolek snaží. Začátkem letošního roku díky zájmu dárců Místa pro přírodu o tuto lokalitu ČSOP vykoupil 0,3 ha na tzv. Velké louce, jednoho z botanicky nejvýznamnějších míst na této lokalitě a nyní více než 2,5 hektaru tzv. Hrnčířovy louky s přilehlými lesními lemy.

Bělá (Kladky / Olomoucký kraj)
Bělá je jednou z vlajkových lodí Místa pro přírodu. Krásná mokřadní louka v údolí stejnojmenného potoka, plná vzácných rostlin (prstnatec májový, upolín, ostřice Davallova, dva druhy prvosenek, kapradina hadí jazyk…) a živočichů (modrásek bahenní, ohniváček černočárný, obojživelníci, plazi…). Nyní se povedlo dokoupit další dva spoluvlastnické podíly na strategicky významném pozemku na hranici lokality, díky čemuž je ČSOP již nadpolovičním vlastníkem tohoto pozemku.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již cca 170 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na http://pozemkovespolky.csop.cz