Místo pro přírodu napomáhá obnově mokřadů v Českém ráji

Český svaz ochránců přírody vykoupil díky finančnímu daru Nadačního fondu Veolia několik pozemků v oblasti tzv. Sedmihorských mokřadů. Místní pozemkový spolek zde připravuje rozsáhlý projekt na obnovu vodního režimu v této unikátní lokalitě.

Sedmihorské mokřady se rozkládají při pravém břehu říčky Libuňky západně od Sedmihorek, na dohled turisticky oblíbeného Hruboskalska. Z kdysi rozlehlého území však dnes zbývá jen zlomek. Ve druhé polovině minulého století i tuto oblast postihly meliorace, tedy snahy o odvodnění a zúrodnění půdy. Naštěstí se podařily jen částečně. Ve střední části jsou tak silná prameniště, že zde mokřad přežil dodnes a nyní je toto území oázou ptáků. Za posledních deset let zde bylo pozorováno přes 120 druhů, mimo jiné i takové vzácnosti, jako slavík modráček a jeřáb popelavý, bekasina otavní či dva druhy chřástalů.

Severozápadní část bývalého mokřadu byla melioracemi silně poškozena, ale stejně se nepovedlo pozemky zúrodnit a dnes jsou porostlé souvislou rákosinou (tedy stav se oproti původním koseným loukám ještě zhoršil). Právě sem napíná úsilí pozemkový spolek, který letos vznikl při místní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bukovina. Ve spolupráci s řadou dalších partnerů připravuje rozsáhlý projekt, který by sem vrátil scházející vodu a vytvořil i zde plnohodnotný mokřad (www.sedmihorskemokrady.cz/projekt). Což na lokalitě se více než stovkou vlastníků není po administrativní stránce žádná legrace. Proto členové spolku již několik měsíců jednají s vlastníky, kdo je ochotný se do projektu zapojit, případně kdo by chtěl své pozemky ve prospěch realizace tohoto projektu prodat. Zatím se Českému svazu ochránců přírody z prostředků Místa pro přírodu podařilo odkoupit první čtvrthektar (0,28 ha) a spoluvlastnický podíl na dalším tři čtvrtě hektaru pozemků. Další výkupy se připravují.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je vykupovat přírodně zajímavé pozemky. Peníze jsou získávány většinou od drobných dárců, od letošního roku se k podporovatelům Místa pro přírodu připojil i Nadační fond Veolia, podporující právě výkupy mokřadních lokalit. Po jihočeské Chválovně jsou Sedmihorské mokřady dalším výkupem placeným právě z finančních prostředků poskytnutých Nadačním fondem Veolia.

Poznámky:
Díky kampani Místo pro přírodu bylo za 16 let jejího trvání zachráněno již více než 150 hektarů pozemků. Na výkupy mokřadů přispívá od letošního roku prodejem karaf (https://eshop.nfveolia.cz/vratme-vodu-prirode) Nadační fond Veolia. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz