Místo pro přírodu: za 15 let veřejnost zachránila 137 ha přírody

Zítra to bude 15 let, kdy byla zahájena veřejná sbírka Místo pro přírodu – první a dodnes největší sbírka na záchranu cenných přírodních lokalit prostřednictvím jejich výkupů u nás. Prozatím pomohla 137 hektarům pozemků.

Na první jarní den roku 2003, tedy právě před 15 lety, spustil Český svaz ochránců přírody veřejnou sbírku Místo pro přírodu.

Sbírka je součástí programu na podporu pozemkových spolků, tedy nestátních neziskových organizací, pečujících o naše přírodní (ale i kulturní) dědictví na základě věcných či užívacích práv, případně v úzké spolupráci s vlastníkem. Pozemkové spolky většinou uzavírají s vlastníky cenných přírodních pozemků dlouhodobé výpůjční či pachtovní smlouvy nebo dohody o spolupráci. Jsou však případy, kdy nejlepší, mnohdy i jedinou možností, jak lokalitu ochránit, je její výkup. Vlastník například vlastní starý les, potřebuje peníze – tak les buď vykácí, nebo prodá. Jindy by vlastník cenou květnatou louku raději zalesnil, aby z pro něj nepotřebného pozemku něco měl, naštěstí je ochotný jej prodat. A na jiných lokalitách je vlastnictví tak roztříštěné, že v podstatě znemožňuje nezbytnou péči; postupnými výkupy se toto daří řešit.

Do sbírky se zapojily stovky dárců, někdo s pár stokorunami, někdo se stotisícovými dary. Celkem se za dobu existence sbírky podařilo vybrat již přes 15,5 miliónu korun.

První vykoupenou lokalitou byl Triangl, zajímavý mokřad s jezírkem přímo na území Prahy. Poté následovalo dalších 28, v nejrůznějších koutech České republiky. Stepi i mokřady, přírodě blízké lesy, rybníčky, rašeliniště… Fragmenty druhově bohaté kulturní krajiny i kousky „divočiny“.

Velké poděkování patří všem, kdo na konto sbírky Místo pro přírodu přispěli, i těm, kteří na účet 9999922/0800 přispějí v budoucnosti. Podrobné informace o kampani i všech vykoupených lokalitách jsou na www.mistoproprirodu.cz, aktuality též na facebookovém profilu Místo pro přírodu.

Příloha – přehled vykoupených lokalit

Jihočeský kraj:
Čtyřicítka – dobře zachované lesní rašeliniště (Jindřichohradecko).
Jindřišské údolí – romantické údolí se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, skalami a nivními loukami (Jindřichohradecko).
Velká Homolka – entomologicky významná stráň s krásným výhledem (Prachaticko).

Jihomoravský kraj:
Lipiny – botanicky a entomologicky cenné stepní stráně (Břeclavsko).
Vlčí hrdlo – pozemky, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky, a staré říční rameno (Hodonínsko).
Zázmoníky – botanicky pozoruhodné lesostepní stráně (Břeclavsko).

Karlovarský kraj:
U kapličky – čtyři lesní rybníčky s bohatými populacemi obojživelníků (Karlovarsko).

Královéhradecký kraj:
Hořečková stráň u Vřešťova – teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým (Trutnovsko)
Ještěrčí ráj – teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin (Náchodsko).
Zbytka – botanicky cenná mozaika luk, lesíků a mokřadů (Náchodsko).

Liberecký kraj:
Krajina útulná – mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života (Liberecko)
Opičák – kousek divočiny uprostřed města – lužní les s řadou jezírek a tůní (Liberec).

Moravskoslezský kraj:
V lyngu – lužní les v nivě řeky Olzy (Karvinsko).

Olomoucký kraj:
Bělá – komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin i živočichů (Prostějovsko).
Ospělov – mokřadní louka s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin (Prostějovsko).

Praha:
Triangl – jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem zejména obojživelníků a ptáků.

Plzeňský kraj:
Kamenec – louky, křoviny a skalnaté stráně jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu (Rokycansko).

Středočeský kraj:
Cihelna Chmeliště – opuštěná cihelna s několika jezírky, v níž žije řada pozoruhodných živočichů (Kutnohorsko).
Jinošovské údolí – malebné údolí s rybníky a podmáčenými loukami (Benešovsko)
Kupsova skála – lokalita s hojným výskytem lýkovce jedovatého (Benešovsko).
Milská stráň – lesostepní stráň, známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových (Rakovnicko).
Na ostrově – bývalé pastviny s hojným výskytem jalovce obecného (Benešovsko).
Na pramenech – malé lesní rašeliniště s výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté a dalších vzácných rostlin (Benešovsko).

Ústecký kraj:
Střelenská louka – jedna z posledních zachovaných mokřadních luk v Podkrušnohoří (Teplicko).

Vysočina:
Chvojnov – plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci, na nichž proběhla rozsáhlá obnova mokřadů, umožňující návrat řadě mokřadních ptáků i rostlin (Jihlavsko).
Nad Svitákem – rašelinná louka (Jihlavsko).
V seči – biologicky cenný, intenzivním rybářstvím nezasažený rybník s rozsáhlými pobřežními mělčinami (Jihlavsko).

Zlínský kraj:
Dobšena – Stráž – typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat a přilehlý les postupně převáděný ze smrčiny na přírodě blízký karpatský les (Zlínsko).
Ščúrnica – komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech, který postupně vracíme přírodě (Zlínsko).