Na pomoc přírodě obnovou lučních sadů

Ochránci přírody obnovují staré luční sady, pomáhají tak uchovat nejen staré odrůdy ovocných stromů, ale vytvářejí i cenné místo pro život řady ohrožených, nebo vzácných druhů živočichů. 

Se změnou technologií produkce ovoce a masivními změnami ve vlastnictví pozemků v Čechách, byly staré ovocné sady mnohde opuštěny. Časem pak někdy postupně zanikly, nebo byly i aktivně rušeny. Vysokokmenné ovocné sady starých odrůd přitom představují z pohledu ochrany přírody významnou složkou krajiny. Zejména v intenzivně obhospodařovaných oblastech vytvářejí důležité ostrůvky pro přežívání řady živočichů. Řada z nich je vázaných na světlé porosty stromů, mrtvé dřevo, ale i na podmínky lučních porostů. Specifickým typem sadů jsou sady luční, které kromě ovoce produkují i zdroj pícnin. Zde jsou stromové výsadby řídké a umožnují tak růst trav a bylin.

Právě na péči o takovéto dochované sady se zaměřují ochránci přírody z regionálního centra Asociace Brontosuara – Meluzína. Působí zejména v severozápadních Čechách, kde zajištují zdravotní ošetření stromů, odebírají rouby a ve spolupráci s pomology určují místní ovocné odrůdy. Ty vzácné pak přenášejí do nových výsadeb, tzv. genofondových ploch, které pak slouží jako zdroj pro další výsadby. Ochránci se však nestarají jen o ovocné stromy jako takové, zajištují také pastvu a sečení kolem tak, aby sady nezarostly buření a byly nadále světlé. Ponechávají se zde i torza starých mrtvých stromů. V krajině tak vznikají vhodné podmínky pro život vzácných druhů ptáků, hmyzu a hub vázaných na mrtvé dřevo. Ochránci budují i nová oplocení jako ochranu před poškozením od zvěře a hospodářských zvířat. V některých případech se vytvářejí i speciální prvky jako třeba hadníky. Takové místo je tvořeno nakupením uřezaných větví a kamení. Zde pak najdou vhodné podmínky různé druhy plazů.

V takto obnovených sadech, nyní můžeme naleznout užovky obojkové, slepýše křehkého, ještěrku obecnou, hnízdí zde i ptáci ze zemědělské krajiny jako třeba ťuhýk obecný. V dané oblasti byl v doupných ovocných stromech zaznamenán i silně ohrožený krutihlav obecný. Ukazuje se, že zde vynaložená péče přináší své výsledky a pomáhá chránit dnes již vzácné druhy živočichů.

Projekt na obnovu lučních sadů pozemkového spolku Meluzína byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.