Naše mokřady: nové tůně v bývalém areálu letiště

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s dlouhodobým partnerem Nadačním fondem Veolia (NF Veolia) vybudoval čtyři mělké tůně v bývalém vojenském areálu nacházejícím se v CHKO Poodří. Tím do budoucna výrazně podpoří obnovu biodiverzity, hlavně pak obojživelníků, na dané lokalitě. Prostor v minulosti sloužil jako zázemí mošnovského letiště.

Části areálu mošnovského letiště byly vystavěny na zdejších loukách ještě před tím, než zde byla v roce 1991 vyhlášena CHKO Poodří. Areál v minulosti sloužil jako sklad leteckého paliva, dnes jej z větší části má v užívání Pozemkový spolek Koryta spadající pod základní organizaci ČSOP Nový Jičín. Provádí zde extenzivní zemědělské hospodaření, jako pastvu ovcí, nově zde založil na dvou hektarech ovocný sad s výrazným zastoupením původních odrůd hrušní a realizuje další ochranářské aktivity na podporu místní biodiverzity. Právě z důvodu ochrany biodiverzity zde s finanční pomocí NF Veolia vybudoval několik okrouhlých mělkých tůní, jež jsou velmi důležitými refugii v krajině. Tůně vznikly v letošním roce, přičemž největší z nich měří na délku necelých 12 metrů a obsahem pojímá přibližně 65 m3. Maximální hloubka všech tůní se pohybuje kolem 150 centimetrů.

Výjimečnost CHKO Poodří spočívá především v zachovalosti vodního režimu, který v minulosti ani současnosti nebyl nijak výrazně ovlivněn lidskou činností. Tůně a odstavená ramena řeky skýtají útočiště pro běžné i ohrožené druhy jak živočichů, tak rostlin. Právě na takovéto tůně je svým životním cyklem vázaná lokálně nejpočetnější skupina obratlovců – obojživelníci. Z místních typických, zákonem chráněných druhů zde narazíme například na skokana skřehotavého, skokana zeleného, čolka obecného, ale i na silně ohroženou kuňku obecnou, která z mnoha míst České republiky rychle mizí. Kromě živočichů se na místních vodních plochách vyskytují i zákonem chráněné rostliny, jako například žebratka bahenní, i vzácné druhy jako stulík žlutý. Louky tvoří velmi dynamické prostředí, kde vedle sebe můžeme najít mnoho různých společenstev například vysokých ostřic, pcháčů, psárkové louky s psárkou luční, metlicí trsnatou, kohoutkem lučním a mnohými dalšími.

Jedná se o další projekt na obnovu a ochranu mokřadů realizovaný Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s NF Veolia v rámci jeho programu Vraťme vodu přírodě. O tůně se nadále bude starat Pozemkový spolek Koryta, který bude mj. i monitorovat jejich postupné osidlování různými druhy. Osídlení populacemi obojživelníků se očekává na jaře následujícího roku.