Nová metodika představuje přínosy ochrany přírody pro zemědělce

Evropský projekt „Resilient Farmlands: Promoting education to boost ecosystem services of farmlands“ se blíží ke konci. Projekt RESIFARMS vede organizace Emys Foundation (Španělsko) a zapojeny jsou do něj organizace z pěti evropských zemí (Španělsko, Francie, Itálie, Rumunsko a Česká republika). Za Českou republiku se projektu účastní Český svaz ochránců přírody. Projekt má podporu Evropské komise v rámci programu Erasmus+.

Zemědělská půda představuje 40 % půdy Evropské unie, což ze zemědělců dělá hlavní správce půdy. Zemědělství má velký vliv na životní prostředí a je schopno přírodě pomáhat nebo ji poškozovat, podle toho, jak je zaměřeno. Na farmách není významná část půdy produktivní a tvoří ji porosty stromů, křoviny, travní porosty, okraje polí, tůně nebo příkopy. Tyto polopřirozené oblasti jsou velmi důležité pro propojení druhů a stanovišť a zachování biologické rozmanitosti, přičemž hrají klíčovou roli ve správném rozvoji zemědělské činnosti prostřednictvím poskytování mnoha ekosystémových služeb.
Výstupy projektu
Hlavním výstupem projektu je metodika, soubor nástrojů pro ochranu polopřirozených biotopů v zemědělské půdě. Tato sada nástrojů se zaměřuje na farmářské přínosy ochrany přírody a poskytuje rady ohledně provádění nejpřímějších a nejúčinnějších ochranářských akcí, s informacemi, tipy a referencemi, jak hodnotit a správně spravovat nebo vytvářet polopřirozená stanoviště.
Sada nástrojů obsahuje několik úvodních kapitol o pozitivních a negativních účincích zemědělství na životní prostředí a možných zemědělských přínosech biologické rozmanitosti. Dále obsahuje deset nástrojů, z nichž první dva jsou věnovány hledání pomoci pro akce na ochranu přírody a komunikaci o těchto snahách. Šest následujících nástrojů pokrývá výhody a management několika polopřirozených stanovišť: okraje polí, živé ploty, tůně a příkopy, lesy a stromořadí, volná prostranství a kamenné zdi, terasy a hospodářské budovy. Další nástroj pokrývá význam a management krajiny a poslední je šablona pro záznam ochranářských akcí.
Byla také vytvořena čtyři videa, která doplnila sadu nástrojů o managementu polopřirozených stanovišť a motivaci a činnostech farmářů k ochraně přírody. Soubor nástrojů a videa jsou volně k dispozici na webových stránkách projektu v sedmi jazycích.
Sada nástrojů byla použita jako základ pro přímé školení farmářů, zemědělských techniků a techniků ochrany přírody. Tyto vzdělávací akce navíc poskytly zpětnou vazbu ke zlepšení sady nástrojů, aby lépe vyhovovaly potřebám zemědělců.

Další projektové aktivity
V každé zemi byly realizovány diseminační aktivity, k představení a šíření výsledků projektu mezi místní zainteresované strany. Těchto setkání se zúčastnilo celkem více než 150 účastníků. Kromě toho se více než 50 dobrovolníků zúčastnilo ochranářských akcí s cílem zlepšit polopřirozená stanoviště na zemědělské půdě. Projektové aktivity také zahrnovaly setkání v několika zemích s cílem podpořit spolupráci a výměnu znalostí mezi lidmi spojenými s partnerskými organizacemi, a to prostřednictvím diskusních setkání a návštěv inspirativních projektů v terénu.
Další informace naleznete na webových stránkách projektu: http://resifarms.eu/ (většina materiálů je zveřejněna zatím pouze v angličtině).

Program Erasmus+
Erasmus + (2014-2020) je integrovaný program Evropské unie (EU) v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, mládeže a sportu, který nabízí příležitosti pro všechny lidi a ve všech sektorech vzdělávání (školní vzdělávání, profesní příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). Ve Španělsku spravuje program Erasmus+ Španělská služba pro internacionalizaci vzdělávání (SEPIE), která působí jako národní agentura programu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a podléhá ministerstvu univerzit.

Seznam organizací zapojených do projektu:
– Fundació Emys (Katalánsko, Španělsko) – www.fundacioemys.org
– Fundatia ADEPT (Transylvánie, Rumunsko) – www.fundatia-adept.org
– Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie (Occitanie, Francie) – www.cen-occitanie.org
– Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina (Toskánsko, Itálie) – www.cowaf.it
– Český svaz ochránců přírody (Česká republika) – www.csop.cz
– Xarxa per a la Conservació de la Natura (Katalánsko, Španělsko) – www.xcn.cat