Nová naučná stezka provede návštěvníky divočinou Koutských a Zábřežských luk

Kravaře; 1. října 2020: Dnes byla slavnostně zpřístupněna nová naučná stezka Koutské a Zábřežské louky vedoucí stejnojmennou přírodní rezervací ležící mezi Kravařemi a Dolním Benešovem na Opavsku. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Levrekův ostrov jí vybudovala díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Stezka seznámí návštěvníky s mokřady a podmáčenými loukami nivy řeky Opavy a na ně vázanými rostlinami a živočichy.

Tříkilometrová trasa vedoucí vesměs srdcem přírodní rezervace mimo upravené cesty je doslova cesta divočinou. Návštěvníka provede podél potoka Štěpánky a jeho slepých ramen. Trasu doplňuje 6 infopanelů a interaktivní prvky pro děti. Návštěvníci budou seznámeni s historií a vývojem území, jeho přírodními hodnotami a zajímavostmi. Dočíst se mohou například to, že se jedná o ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovanými tůněmi. Lze zde nalézt řadu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na mokřadní ekosystémy, území je rovněž významným hnízdištěm ptačích druhů. Spolu s blízkými Kozmickými ptačími loukami se jedná o poslední rozsáhlejší luční území v celé nivě řeky Opavy.

Ze vzácnějších rostlin zde můžeme vidět fialový čertkus luční, světle žlutou žluťuchu lesklou či nenápadnou bíle kvetoucí blatěnku vodní. Na okraji luk roste velmi vzácný, až 2 metry vysoký starček poříční. Nejcennější společenstva se dochovala na slatinných půdách s vyšší hladinou vody v okolí Zábřehu, kde dosud nalezneme červenofialové hvězdičky zábělníku bahenního, vzrůstem drobnou vrbu rozmarýnolistou, kapradinu hadilku obecnou nebo orchidej bradáček vejčitý.

Bohatá fauna Koutských a Zábřežských luk je odrazem zachovalosti zdejšího přírodního prostředí. Z mnoha vzácných druhů hmyzu zde můžeme spatřit například modráska bahenního. Rozmnožuje se zde řada obojživelníků: hnědí a zelení skokani, ropuchy, rosnička zelená, čolek obecný. Celkem bylo na území zaznamenáno 95 druhů ptáků, např. bramborníček černohlavý, zvláštní kulovitá hnízda si stavící moudivláček lužní či vodouš rudonohý, středně velký pták s nápadnými dlouhými červeně zbarvenými nohami.

Takováto rozmanitost fauny a flory si proto žádá větší pozornost. Naučná stezka zde vznikla rovněž proto, aby upozornila, že toto unikátní území je ohroženo plánovanou těžbou štěrkopísků v bezprostřední blízkosti rezervace.

K první z tabulí dojdeme z obce Kravaře – Kouty ulicí Olšinky, nalezneme ji u první vodní plochy, tzv. Koutského ramene (GPS: 49.9221050N, 18.0466125E). Dále nás pak bude směrovat značení. Naučná stezka po 3 km končí nedaleko obce Zábřeh u Dolního Benešova, na východní hranici rezervace, u kříže (GPS: 49.9174450N, 18.0796931E).

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS. Jedná se o 102. lokalitu vybudovanou díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Jeho prostřednictvím již čtrnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Moravskoslezském kraji zpřístupněno již šestnáct těchto lokalit ČSOP. Dalšími partnery projektu byla města Kravaře a Dolní Benešov.