Ochránci přírody varují: novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu

Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému.

Desítky let tolerované enormně vysoké stavy spárkaté zvěře totiž neumožňují odrůstání mladých listnáčů a jedlí [1]. Buky, duby, jedle či javory by přitom poskytovaly životní prostor mnoha druhům organismů, které ve smrkových stejnověkých porostech nemají šanci na kvalitní život. Miliardy korun z veřejných rozpočtů, které dnes tečou na obnovu lesů, skončí v případě přijetí návrhu Ministerstva zemědělství jako krmivo srnců a jelenů.

Ministerstvo zemědělství novelou mysliveckého zákona odstraňuje nejen povinnost „zajišťovat v honitbě chov zvěře (…) tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří“, ale ruší i posuzování míry poškození lesů nezávislým odborným subjektem, povolaným státní správou [2].

V praxi povedou tyto změny k dalšímu nárůstu již tak extrémně nadpočetných stavů zvěře a tedy i k většímu poškození mladých stromků, které jsou po milionech vysazované na kalamitní holiny. Obnova pestrých lesů se ministerskou novelou stane nesplnitelným snem.

Abychom pro budoucí generace zajistili pestré lesy, který budou odolné vůči změnám klimatu a dalším nepříznivým vlivům, je zcela zásadní ponechat v legislativě princip odvozování výše lovu od stavu ekosystému. Ministerský návrh tuto pravomoc opět svěřuje do rukou držitele a uživatele honitby. To však desítky let nefungovalo.

Ochranářské organizace při novelizaci zákona o myslivosti žádají také vyškrtnutí chráněných a ohrožených druhů zvířat ze seznamu zvěře, posílení práv malých vlastníků a řadu dalších změn.

Zachování funkčního mechanismu pro určení plánů mysliveckého hospodaření podle míry poškození lesů požadují v podaných připomínkách také ministerstvo životního prostředí, některé kraje, odborné lesnické organizace a vlastníci lesních i zemědělských pozemků.

Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody, řekl: „Snižování počtu a stárnutí našich myslivců nemůže být důvodem pro to, aby je zákon zbavil odpovědnosti za škody způsobované přemnoženou zvěří a přitom jim ponechal veškeré stávající výhody. Ministerstvo zemědělství by tento problém mělo řešit zásadní změnou principů české myslivosti.”

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, uvedl: “Myslivost je jednou z českých kulturních tradic. Měli bychom se snažit, aby tato tradice byla akceptovatelná pro všechny — od samotných myslivců, přes zemědělce a lesníky, až po stále rostoucí ochranářsky zaměřenou veřejnost. V měnícím se světě musíme hledat nové přístupy i k tak tradičním oborům, jako je myslivost.”

Jaromír Bláha, lesnický expert z Hnutí DUHA, řekl: “Ministerstvo zemědělství se vysmívá všem uživatelům krajiny, poslancům, ochráncům přírody, lesníkům, zemědělcům, vlastníkům polí i lesů. Ledva poslanci loni na podzim schválili nezbytnou úpravu zákona tak, aby se vytvořila rovnováha mezi lesem a zvěří, tak chce ministr Toman na základě intervence Českomoravské myslivecké jednoty [3] systém plánování mysliveckého hospodaření podle zdravotního stavu lesů zase hned znefunkčnit. Přehodnotí na základě připomínek krajů a odborných organizací svůj návrh samo ministerstvo nebo budou muset opět zasáhnout poslanci? Když se tak nestane, tak na obnovu pestrých lesů můžeme zapomenout.”

Poznámky:
[1] Podle poslední Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky (2015) bylo celkové poškození mladých stromků 58,7 % – tj. o 15 % více než v roce 2010 – a odhaduje se, že od roku 2015 dochází k dalšímu nárůstu poškození mladých kultur. Meliorační a zpevňující dřeviny (tj. listnáče a jedle) jsou poškozované zvěři více než smrky – průměrně jich je poškozeno 64 %. Medián je 74,7 – tzn., že na polovině území ČR je poškozeno více než 75 % mladých listnáčů a jedlí. Percentil 75 je 97,1, tzn., že na čtvrtině území republiky jsou zvěří poškozené skoro všechny MZD – mladé listnáče a jedle (97,1 %).

[2] Návrh novely zákona o myslivosti: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJYCUM9A

[3] https://www.cmmj.cz/mze-se-s-myslivci-dohodlo-na-novele-zakona-o-myslivosti/