Ochraňujeme a zpřístupňujeme unikátní krajinu Bečovska

Krajina v okolí Bečova nad Teplou v samém srdci CHKO Slavkovský les je unikátní. Její ochrana a přiblížení veřejnosti je jedním z hlavních cílů základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Berkut. Právě v těchto dnech jí pomáhají i studenti z celého světa, kteří sem přijeli v rámci mezinárodního workcampu. Všechny práce probíhají za spolupráce Lesů České republiky (LČR), které tento projekt i finančně podporují.

 Až 150 metrů hluboký skalnatý kaňon řeky Teplé, uprostřed něhož trůní malebné městečko Bečov se stejnojmenným hradem a zámkem. Listnaté háje, prastaré kamenné terasy polí a pastvin, remízky, žulové skalky i dožívající ovocné stromy. Tak vypadá místo, kde „krajinný ráz“ není pouhým pojmem z vyhlášek a učebnic. Bečovské údolí je zkrátka svébytné a jedinečné. Je výsledkem staletého působení lidí, a proto by bez lidské péče řada jeho pozoruhodností postupně zanikla. Byla by to škoda nejen pro oko turistovo, ale i pro řadu zajímavých rostlin a živočichů, jimž je zdejší pestrá krajina domovem. Proto ochránci přírody některé krajinné prvky ve spolupráci s vlastníky příslušných pozemků udržují. Letos například po dohodě s pracovníky LČR likvidují invazivní a ruderální rostliny, vyřezávají stanoviště suchomilných rostlin a živočichů na skalnatých výchozech, odstraňují nánosy a větve z drobných tůněk nebo ošetřují staré krajové odrůdy ovocných dřevin. Na pomoc jim přijeli i studenti v rámci mezinárodního workcampu. Mezi dobrovolníky můžeme najít vedle Čechů i Němce či Španěly, kteří se zde seznamují nejen s přírodou České republiky, ale i s principy a způsoby její ochrany a s aktivitami Českého svazu ochránců přírody a Lesů České republiky.  

 Všechny krásy Bečovského údolí propojí Panoramatická stezka. Na jejím zřízení pracuje ČSOP Berkut spolu s dalšími partnery již od roku 2006. Jednotlivá zajímavá místa jsou zpřístupňována postupně tak, jak postupuje jejich obnova, a také jak dovolí finanční prostředky, neboť stezka prochází místy velmi náročným skalním terénem. Vzniká s maximálním respektem k historické kulturní krajině, v souladu se zájmy ochrany přírody, vlastníků pozemků, obce a dalších institucí. Mnohá místa – např. Zlatý vrch, Bečovskou botanickou zahradu či vyhlídku Nad řekou – můžete navštívit již dnes, cílem je uzavřený okruh dlouhý cca 16 km.

Jak se vše daří, se můžete přesvědčit například 6. srpna při Oslavách botanické zahrady či při některé jiné akci, které ČSOP Berkut pravidelně pořádá.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody a Lesy České republiky je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.