Pestrobarvec petrklíčový opět potvrzen na Prostějovsku!

Soukromá rezervace Bělá je často skloňovaná kvůli svému botanickému bohatství. Příkladem může být nedávný nález vzácné kapradiny hadího jazyka. Během jara se na této lokalitě podařilo objevit i zajímavé druhy motýlů. Nejcennější je pozorování pestrobarvce petrklíčového, který se nachází jen na několika lokalitách na severní Moravě. Pro Prostějovsko je to po dlouhé době další záznam o výskytu tohoto dříve běžného druhu lesního motýla, který drasticky ustoupil a dnes patří mezi ohrožené druhy.

Pestrobarvec je vázán na mozaiku zarostlejších ploch a otevřených vlhkých luk. Bělá je tak pro něj ideálním místem. Louky jsou zde podmáčené a pravidelně kosené. V okolí ale také není nouze o les, což pestrobarvci maximálně vyhovuje. Jedná se o lesní druh, který ale vyžaduje lesní světliny. A ty mu právě poskytují louky na Bělé. Jeho nález je potěšující, protože v dané oblasti o výskytu tohoto druhu delší dobu neexistuje záznam. Výskyt jak vzácných druhů motýlů, tak rostlin, vyzdvihuje význam této soukromé rezervace, kterou vlastní Český svaz ochránců přírody.

Přímo na jedné z hlavních luk Bělé byl zaznamenán výskyt modráska nejmenšího. Tento motýl prozatím není v rámci České republiky ohrožený, ale na řadě míst došlo k vymření jeho populací. Jeho ústup je výrazný právě na severní Moravě, kde přežívá jen na několika lokalitách. Největším nepřítelem pro modráska nejmenšího je ztráta nebo degradace lučního biotopu. Ve chvíli, kdy louka zaroste dřevinami nebo je sečená celoplošně, motýl nemá šanci na lokalitě přežít a mizí. O to více vyniká cennost lokalit jako je Bělá, na kterých probíhá pastva nebo které jsou pravidelně a mozaikovitě kosené. Mnoho rostlin a živočichů se za dlouhé období, kdy člověk extenzivně obhospodařoval krajinu, na toto prostředí adaptovalo. Pro udržení druhové rozmanitosti je tak vhodné alespoň na některých místech udržovat starý způsob péče o krajinu jako je tradiční kosení nebo spásání luk hospodářskými zvířaty.

Za zmínku také stojí nalezení babočky osikové a dvou druhů ohniváčků. Ohniváčci patří mezi modráskovité, nicméně svrchní část křídel není zbarvena do modra, ale do žlutooranžova. Od ostatních modrásků se také liší tím, že jako živnou rostlinu využívají různé druhy šťovíků. Na Bělé byl nalezen ohniváček černoskvrnný a ohniváček modrolemý, vázaný na vlhké podhorské a mokřadní louky.

Bělá je soukromou rezervací, kterou vykoupil Český svaz ochránců přírody z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu. Ze sbírky se vykupují přírodně cenná místa, která pak získají vhodnou péči a důležitou ochranu. Tím i výše zmíněné druhy motýlů mají kde žít díky příspěvkům od lidí, kterým není naše příroda lhostejná.

Bližší informace:

Martina Kišelová, koordinátorka veřejných sbírek ČSOP,