Podpora pro vzdělávání pozemkových spolků

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se snaží o ochranu přírodního dědictví prostřednictvím dlouhodobých právních vztahů k cenným pozemkům. Takovéto lokality si od vlastníků dlouhodobě pronajímají nebo je vykupují. Hnutí pozemkových spolků získalo v těchto dnech významnou podporu z EHP fondů.

V současné době funguje v České republice na šest desítek pozemkových spolků, které se starají o více jak 3000 hektarů přírodně zajímavých pozemků.

Činnost pozemkových spolků je velmi náročná na řadu znalostí a dovedností. Krom znalostí biologických nároků různých druhů rostlin a živočichů a komunikačních schopností (vyjednávání smluv s vlastníky pozemků) je nezbytná i velmi dobré znalost právních otázek, ať již související s uzavíráním různých typů smluv či s nehrůznějšími povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků.

Pomoci členům pozemkových spolků orientovat se ve všech těchto otázkách je cílem projektu „Posilování profesionality pozemkových spolků – cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. V rámci projektu budou prověřeny nové možnosti péče o pozemky, které dává současný občanský zákoník – institut správcovství cizího majetku a nově definovaná věcná břemena, za pomoci specialistů budou pro potřeby pozemkových spolků zpracovány metodické listy, podrobně rozebírající nejdůležitější otázky právní i problematiku údržby různých typů lokalit, plánován je odborný seminář pro pozemkové spolky i pomoc s řešením nejrůznějších specifických problémů. Nositelem projektu je Český svaz ochránců přírody, který již dvě desetiletí hnutí pozemkových spolků v České republice zastřešuje, na projektu svými zkušenosti spolupracuje i norská organizace Naturvernforbundet i Buskerud.

Bližší informace o činnosti pozemkových spolků najdete na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz.

http://www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz