Pomoc tisům v Lužických horách

V Lužických horách se snaží Český svaz ochránců přírody pomáhat silně ohroženým tisům červeným. Odebírají semenáčky a plody z dochovaných jedinců tohoto vzácného stromu a pěstují z nich nové sazenice. Ty navracejí zpět do krajiny.

Již řadu let se ochránci přírody ze základní organizace Meles v Novém Boru snaží pomáhat udržet v krajině Lužických hor dnes již vzácné stromy tisy červené. Hledají a evidují zdejší dochované jedince a vyzvedávají u nich semenáčky, nebo sbírají jejich plody. Z takto získaného materiálu pak pěstují nové sazenice, které pak ve spolupráci s kolegy z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti vysazují na vhodná místa zpět do krajiny. Vysazením však pomoc tisům zdaleka nekončí, i poté je potřeba sazenice chránit proti okusu zvěří instalací ochranných prvků a vyžínat kolem nich utlačující buřeň.

Sazenice pěstují ochránci přírody ve vlastní školce, kde se o malé tisy starají, dle potřeby je přesazují, zajišťují jim potřebnou zálivku a chrání je. Než sazenice vyroste do potřebné výšky alespoň 35 cm, uplyne i šest let. Do dnešních dní se podařilo vysadit do lesů ve správě státního podniku Lesy České republiky přes 2000 sazenic na 54 lokalitách. Vynaložené úsilí se zdá být úspěšné, ztráty na vysazených tisech se pohybují jen kolem 15 %.

Tis červený je dnes v lese již poměrně vzácně se vyskytující dřevinou, spíše jej potkáme v parcích a na hřbitovech. Patří  mezi zákonem chráněné druhy rostlin v kategorii silně ohrožené. Má velmi cenné dřevo, ve středověku se používalo třeba na výrobu luků. Každý strom je pak buď samčího, nebo samičího pohlaví. Může se dožít i věku přes 1000 let.

Projekty na pomoc tisům červeným Záchrana genofondu tisu červeného v Lužických horách a Klonový archiv – semenný sad tisu červeného v Lužických horách byly podpořeny v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p.  Program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.