Pozemkový spolek Pražská pastvina zachraňuje stepní unikáty

Ochránci přírody z Pražské pastviny udržují cenné stepi na okraji hlavního města Prahy. Na pomoc si přibrali i stádo koz a ovcí. Díky pěti rokům soustavné péče zde mohou znovu žít vzácné druhy rostlin a živočichů včetně vzácného okáče metlicového.

Na jihozápadním okraji Prahy, již na území tzv. Českého krasu se v Radotínském údolí na vápencových skalách dochovaly cenné zbytky suchomilných společenstev rostlin a živočichů. Z rostlin je možné jmenovat například koniklec luční, třemdavu bílou nebo bělozářku liliovitou. Z motýlů pak třeba soumračníka podobného, perleťovce prostředního či otakárky fenyklového a ovocného. Tento přírodní unikát byl však stále více ohrožen postupně se zrychlujícím zarůstáním. Početnost řady druhů ustoupila, některé druhy motýlů jako okáč skalní a okáč šedohnědý zde již bohužel vyhynuly. Příčinnou těchto změn bylo opuštění od tradičního způsobu obhospodařování zdejšího území.

Ochránci přírody se proto rozhodli této lokalitě pomoc. Založili pozemkový spolek Pražská pastvina a v rámci jeho aktivit se o toto území starají. V roce 2016 tu provedli první zásahy, které vedly ke zlepšení podmínek pro místní vzácné druhy. Kromě kosení byl radikálně prosvětlen tmavý porost borovic černých a prořezány náletové dřeviny a zapojené porosty křovin. Od roku 2017 zde byla zavedena pastva koz a ovcí, která vedla ke zlepšení zdejších travních porostů. Snížila se produkce biomasy a zvýšilo se zastoupení ochranářsky hodnotných druhů bylin, zejména modřence chocholatého, omanu srstnatého a mateřídoušky panonské. Po mnoha letech se zde našel zase modrásek jetelový, hojnější je počet i saranče německé nebo ploskoroha pestrého.

Jedním z cílů péče o tuto lokalitu je záchrana zdejší populace kriticky ohroženého motýla okáče metlicového, který byl vybrán jako jeden z  nejohroženějších druhů, které na lokalitě dosud přežily. Jde o tzv. deštníkový druh, tedy pokud se jej podaří zde zachránit, je pravděpodobné, že se spolu s ním zachrání i velká část dalších méně nápadných nebo skrytěji žijících druhů, které mohou snadno uniknout naší pozornosti. Dá se říci, že se to podařilo. Populace okáčů se v létě 2018 odrazila od pomyslného dna a po mnoha letech začala růst. V roce 2017 zde byla zaznamenána pouze 2 jeho pozorování, v roce 2018 jich bylo již 12, a v sezoně 2019 bylo možné vidět i 20 kusů během jediného dne.

Vzhledem k tomu, že většina výřezů náletových dřevin byla již provedena a vegetační poměry na trávnících se vlivem pastvy stabilizovaly, postačuje dnes zajistit zde již jen údržbu pravidelnou pastvou s občasnými výřezy zmlazujících dřevin. Do budoucna je snaha zlepšit místní podmínky natolik, aby bylo možné sem vrátit i ty druhy, které zde již vyhynuly.

Projekty na obnovu stepních společenstev v Radotíně byly podpořeny v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.