Poznej a chraň naši přírodu! – projekt šitý na míru ekocentrům ČSOP

Vyškolení lektoři 12 vybraných ekocenter v 7 tématech reprezentujících činnost Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), 28 proběhlých seminářů ve všech 14 krajích ČR s celkovou účastí 536 osob. K tomu jedna vydaná metodická publikace. To je skóre projektu Poznej a chraň naši přírodu!, který probíhal od loňského ledna do letošního dubna. Projekt byl připravován s cílem finančně podpořit činnost ekocenter, a také se opět připomenout veřejnosti s činnostmi, které jsou pro Svaz typické a zároveň je možné jí do nich aktivně zapojit.

A jak to celé probíhalo? Bylo vybráno 12 ekocenter z různých krajů, která aktivně pracují s veřejností. Jelikož bylo třeba pokrýt všechny kraje, zbývající dva si rozdělila ekocentra působící v sousedních krajích. Druhým krokem bylo zvolit témata projektu tak, aby byla dobře prezentovatelná jak lektorům ekocenter, tak i veřejnosti. Vybrána byla tato: 

–                      Nebreč a přidej se! – o ČSOP a jeho tradičním poslání

–                      Živá zahrada – nejen o soutěži, jejímž cílem je přilákat divoká zvířata na svou zahradu

–                      Pomoc volně žijícím živočichům v nouzi – Národní síť záchranných stanic a rady jak se správně zachovat v případě nálezu potenciálně handicapovaného divokého zvířete

–                      Ukliďme svět, ukliďme Česko a dejme odpadu druhou šanci – praktická péče o životní prostředí, problematika odpadů a jejich (ne)správné likvidace

–                      Péče o přírodně cenné lokality a jak je zachránit před zničením – pozemkové spolky a jejich nezastupitelné místo v ochraně přírody

–                      Oživení starých odrůd ovocných dřevin – jak postupovat při vyhledávání starých odrůd ovocných stromů, jak je určovat a navracet do přírody

–                      Voda v krajině – kampaň Naše mokřady, jak správně zacházet s vodou v krajině, hospodaření s dešťovou vodou 

Pro každé z témat byl vybrán jeden či více odborných garantů, jejichž hlavním úkolem bylo vyškolit lektory ekocenter. Na konci března 2017 proběhlo v ekocentru Chaloupky třídenní školení, na kterém byli lektoři detailně seznámeni se všemi tématy. Navíc pro ně byl připraven program s praktickými ukázkami v terénu.

 V průběhu léta vznikala metodická publikace k projektu, která měla představovat jakousi „příručku první pomoci“ jak pro letory, tak především pro účastníky seminářů, kteří si v ní měli odnést nejzásadnější informace, kontakty a odkazy týkající se všech témat.

 Od října do ledna pak probíhaly samotné semináře, ať už přímo v budovách zapojených ekocenter, nebo v pronajatých prostorách. Primárně byly cíleny na odbornou veřejnost, tedy především na pedagogické pracovníky, lektory dalších ekocenter, vedoucí dětských oddílů, členy základních organizací či zaměstnance státní správy, kteří by mohli získané znalosti postupovat dále a zároveň s nimi mohli i pracovat. V každém kraji byly uspořádány dva semináře zaměřené minimálně na dvě vybraná témata, úvodní přednáška „Nebreč a přidej se!“ byla součástí všech seminářů. V mnoha případech byly součástí seminářů i praktické ukázky v terénu, či ekovýchovné návody pro pedagogické pracovníky.

 V únoru byl uspořádán závěrečný hodnotící seminář, na kterém se sešli lektoři, garanti a koordinátoři projektu. Zúčastnění si tu vyměnili poznatky a zkušenosti, které v průběhu projektu nasbírali a shodli se na faktu, že by bylo vhodné v podobných aktivitách pokračovat i v budoucnu.

 (v rámci projektu vznikly i videonahrávky jednotlivých prezentací, které je možné shlédnout na portále youtube.cz, odkaz najdete na našem webu www.csop.cz/poznejachran)

Projekt byl finančně podpořen Státním fondem životního prostředí v rámci výzvy 7/2016 – Národního programu životní prostředí.