Rašeliniště pod drobnohledem. Rašeliniště zblízka.

Přijměte pozvání na jedno z nejkrásnějších rašelinišť v Českém lese.

Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, který se vyznačuje postupným  hromaděním odumřelé biomasy za vzniku rašeliny. Přestože v našich zeměpisných šířkách jsou rašeliniště spíše ojedinělým jevem, reprezentují jeden z charakteristických biotopů severní části Českého lesa. Zároveň představují rašeliniště jakési ostrůvky člověkem velmi málo ovlivněné přírody uprostřed lesnicky obhospodařovaných porostů.

Přírodní rezervace Podkovák se nachází v CHKO Český les, 2,5 km jihozápadně od obce Lesná u Tachova, a je chráněna od roku 1975. Kombinace nepropustného podloží a poměrně vysokého úhrnu srážek zde vytvořila vhodné podmínky pro vznik vrchovištního rašeliniště. Lesní porost je tvořen převážně blatkovým borem se zajímavou vrchovištní květenou. Vesměs se jedná o rostlinné druhy přizpůsobené specifickým životním podmínkám na rašeliništi, tj. vysoká hladina spodní vody spojená s nedostatkem kyslíku v půdě, nedostatek živin, vysoká kyselost prostředí a krátká vegetační sezóna. Z význačných druhů lze jmenovat suchopýr bahenní, šichu černou, klikvu bahenní, kyhanku sivolistou, vlochyni bahenní či rojovník bahenní. Obnažená vlhká místa při krajích zrašeliněných jezírek osidlují masožravé rosnatky okrouhlolisté a tučnice bahenní.

Povalový chodník nové naučné stezky Podkovák zavede návštěvníky blatkovým borem k vyhlídce na rašelinná jezírka. Cestou uvidí nejen běžné druhy rostlin vyskytujících se v rašeliništi, ale i vzácnosti jakož jsou masožravá rosnatka okrouhlolistá nebo rojovník bahenní. Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích návštěvníci dozví plno zajímavých informací.  Stopy vygravírované do dřevěných prvků povalového chodníku seznámí návštěvníky se živočichy, které zde můžou potkat. Dostanou i tip na další zpřístupněná rašeliniště západních Čech, která stojí za to navštívit.

Naučnou stezku zrealizoval Český svaz ochránců přírody Sylva Lunae ve spolupráci se Správou CHKO Český les a Lesy České republiky, s.p., lesní správou Přimda za finanční podpory RWE Transgas Net, generálního partnera ČSOP, v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.