„Soukromá rezervace“ V Lyngu je opět o kus větší.

Přírodní poklad ukrytý za Dětmarovickou elektrárnou – lužní les V Lyngu – je opět o něco chráněnější. Díky kampani Místo pro přírodu zde Český svaz ochránců přírody vykoupil z důvodu jejich ochrany další 3 hektary pozemků.

V katastru obce Dětmarovice, ukryté za areálem zdejší tepelné elektrárny, se nachází jedno z nejcennějších přírodních území v povodí řeky Olzy (Olše). Zdejší lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin, především dubů, vrb a topolů, jsou domovem řady vzácných druhů živočichů. Najít tu můžeme páchníka hnědého, celoevropsky chráněného brouka žijícího ve starých stromech, ale i řadu dalších zajímavých brouků, například dravé střevlíky. Významná je lokalita V Lyngu i z hlediska ornitologického – žijí zde datli, morčáci, orli… Ale ani botanici nepřijdou zkrátka – zejména z jara mohou obdivovat pestrou paletu hájových bylin, jako jsou plicník tmavý, kakost hnědočervený, kostival hlíznatý, violky, parazitický podbílek šupinatý či koberce česneku medvědího.

Před jedenácti lety zde Český svaz ochránců přírody koupil prvních 2,5 hektaru pozemků, loni dostal další půlhektar darem od paní Lenky Boturové. Během letošního léta se podařilo uskutečnit tři výkupy, které plochu vlastněnou zde Českým svazem ochránců přírody zdvojnásobily – dnes dosahuje 6,19 ha. Převážně jde opět o lesní porosty, ale součástí nově vykoupených pozemků jsou i menší bezlesé enklávy či starý zpustlý sad a kousek řeky Olzy, což biologickou hodnotu lokality ještě zvyšuje. Výkup se uskutečnil z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu, dík tedy patří především stovkám dárců, kteří na její účet 9999922/0800 přispívají.

Lokalitu spravuje Pozemkový spolek Cieszynianka.

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 16 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již 150 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz