Stanovisko Českého svazu ochránců přírody k záměru výstavby gigafactory v Dolní Lutyni na Karvinsku

Český svaz ochránců přírody považuje záměr na vybudování obrovského průmyslového parku na orné půdě na k.ú. Dolní Lutyně z hlediska zájmů ochrany přírody, krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu za velmi nešťastný a nesouhlasí s ním.
Vybudování tak rozsáhlé investice (250 ha) v přímém sousedství ptačí oblasti Natura 2000 „Heřmanický stav-Odra-Poolší“ ohrožuje smysl a poslání tohoto evropsky chráněného území. Chráněná území nejsou a nemohou být izolované oblasti. Předmětná ptačí oblast společně s přilehlými zemědělskými pozemky představuje nesmírně cenné a nenahraditelné refugium pro biologickou rozmanitost. Záměr vybudování této průmyslové zóny je tak v rozporu s přijatými závazky ČR na ochranu biodiverzity.
Tato část Moravskoslezského kraje je silně urbanizovaná a vážně dotčená důlní činností. Další omezování volné krajiny v tomto regionu považujeme za nežádoucí a plně podporujeme občanské aktivity místních obyvatel, kteří se vymezují proti tomuto záměru a chrání si své životní prostředí. Za posledních 10 let bylo v Moravskoslezském kraji zabráno pro výstavbu neuvěřitelných 5140 ha a naopak na smysluplné využití čeká 1775 ha brownfieldů – tedy lokality nevyužívané, v minulosti již dotčené zástavbou a průmyslovou činností.

Kontakt pro média:
Petr Orel, člen předsednictva ČSOP – 602 540 037,