Tisková zpráva k usnesení vlády o schválení věcného záměru nového stavebního zákona

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že vláda na svém dnešním zasedání schválila věcný záměr nového stavebního zákona.

Věcný záměr představuje jedno z nejvýznamnějších ohrožení životního prostředí a památkové péče v ČR po roce 1989. Předpokládá, že řadu otázek, týkajících se ochrany životního prostředí a památkové péče, již nebudou ve stavebních řízeních posuzovat orgány ochrany životního prostředí a památkové péče, ale pouze stavební úřady podřízené Ministerstvu pro místní rozvoj. Počítá rovněž s tím, že správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny se budou ve stavebních řízeních vyjadřovat již jen nezávazně, přičemž stavební úřady budou moci povolit stavby i v rozporu s jejich vyjádřeními.

Věcný záměr vznikl v klientelistickém prostředí závažného střetu zájmů. Připravila ho Hospodářská komora ČR, která sdružuje největší stavební korporace v ČR. Zcela zásadní kritické připomínky proti němu vznesla řada státních a odborných institucí, mezi jinými Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší správní soud, Veřejný ochránce práv, kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a řada dalších. Kategoricky proti se vyslovili i představitelé vysokých škol a vědeckých ústavů ve dvou otevřených dopisech ze dne 8. 2. 2019 a 16. 4. 2019.

Pracovní skupina Legislativní rady vlády ve svém stanovisku ze dne 27. 5. 2019 konstatovala, že věcný záměr je v řadě bodů v rozporu s Legislativními pravidly vlády, neboť neobsahuje základní představu o obsahu právních norem, které mají být na jeho základě v rámci přípravy paragrafovaného znění zformulovány. Vláda převážnou většinu všech těchto připomínek ignorovala a schválením věcného záměru dala pokyn k přípravě paragrafovaného znění nového stavebního zákona.

Ing. Petr Stýblo, ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., právník ČSOP