Vláda se pondělí chystá schválit kanál Dunaj – Odra – Labe !

Praha, 2.10. 2020 – Ne, není to apríl. Koronavirové šílenství v kombinaci s volbami je pro vládu ideální doba v tichosti realizovat jeden z údajných slibů panu prezidentovi. Kontroverzní, ekonomicky nevýhodný a ekologicky katastrofální kanál propojující Dunaj s Odrou a Labem je skutečně na pondělním programu vlády. K tomuto jednání připravené usnesení ukládá „zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj“. Podkladem pro toto rozhodnutí vlády je studie proveditelnosti, která je podle Českého svazu ochránců přírody, ale i dlouhé řady dalších odborníků účelově vytvořená, neobjektivní, zcela nedostatečná…

Bez ohledu na to, že v kanále nikdy nebude dostatek vody pro lodní dopravu, bez ohledu na to, že budování kanálu nevratně změní krajinu, zničí lesní i zemědělskou půdu, bez ohledu na místní obce a jejich obyvatele, prostě zcela bezohledně – tedy s výjimkou ohledu na přání pana prezidenta a jeho blízkých spolupracovníků – je na pondělní jednání připraveno následující usnesení:

NÁVRH USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2020 č. 
ke „Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“
Vláda
I. bere na vědomí výsledky ekonomického hodnocení „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“ (dále jen SP DOL) a na jejich základě:
II. ukládá
1. Ministru dopravy:
a) zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj ve výsledné variantě dle SP DOL a postupovat podle harmonogramu, který je přílohou tohoto usnesení. Do 30. června 2021 předložit vládě zprávu o dosažených pokrocích v rámci přípravy tohoto úseku.
b) v rámci územní ochrany koridoru DOL iniciovat změnu vedení koridorů územní rezervy průplavního spojení dle výsledné varianty SP DOL, a to pro všechny tři uvažované větve.
2. Ministru dopravy zadat zpracování dokumentu vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na základě závěrů tohoto vyhodnocení zjistit realizovatelnost Dunajské, Oderské a Labské větve z hlediska vlivu na životní prostředí. Výsledek vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude předložen vládě ČR k dalšímu rozhodnutí.
Termín: 31. 12. 2023
3. Ministru dopravy ve spolupráci s ministrem zahraničí pokračovat v mezinárodních jednáních s Polskem a Slovenskem o přeshraničních přechodových bodech.
4. Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem dopravy v návaznosti na splnění úkolů uvedených pod bodem č. 2 a 3 aktualizovat Politiku územního rozvoje ČR se zohledněním mezinárodních dohod o přeshraničním bodu.
5. Ministru dopravy zahájit jednání na úrovni EU o zařazení projektu ve variantě Dunaj – Odra do sítě TEN-T při nejbližším termínu aktualizace sítě TEN-T.
Provedou:
ministr dopravy,
ministryně pro místní rozvoj,
ministr zahraničí.
Na vědomí:
hejtman Pardubického kraje
hejtman Olomouckého kraje,
hejtman Moravskoslezského kraje,
hejtman Zlínského kraje,
hejtman Jihomoravského kraje.
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Text tohoto usnesení zveřejnila včera ve svých médiích Společnost pro trvale udržitelný život. Kéž by se mýlila a byl jí podstrčen upravený dokument z éry Štrougalovy federální socialistické vlády! Dikce i obsah tohoto usnesení by tomu nasvědčovaly.

Petr Stýblo
Český svaz ochránců přírody

tel. 602395473