Základní organizace

Převážná část našich členů pracuje v základních organizacích (ZO) ČSOP, kterých je v České republice více než 300. Základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu a své statutární orgány. Většina ZO a jejich členů pracuje na dobrovolné bázi, řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance.

Aktuální přehled ZO ČSOP včetně aktuálních kontaktů naleznete v Adresáři ZO ČSOP .

Podrobné informace o činnosti základních článků ČSOP včetně jejich rozložení dle regionů jsou k dispozici ve Výročních zprávách ČSOP.

Základní organizace ČSOP jsou jeho pobočnými spolky a jsou registrovány ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (bez ohledu na sídlo pobočného spolku). Dle stanov Českého svazu ochránců přírody mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem a mají plnou zodpovědnost za své případné závazky; statutárním zástupcem jednotlivých pobočných spolků s podpisovým právem je jejich předseda.

Více informací o základních organizacích ČSOP, včetně postupu, jak můžete ZO ČSOP založit, najdete v sekci pro členy.