Uskutečněné projekty

RESIFARMS (Erasmus +)

Český svaz ochránců přírody byl v letech 2019 – 2022 partnerem v mezinárodním projektu RESILIENT FARMLANDS: PROMOTING EDUCATION TO BOOST ECOSYSTEM SERVICES OF NON-PRODUCTIVE AGRICULTURAL LANDS / RESIFARMS

Project Reference: 2019-1-ES01-KA204-065581
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Typ akce: Strategic Partnerships for adult education
Koordinátorem projektu byl Fundació Privada EMYS (Španělsko/Katalánsko), dalšími partnery pak: Fundatia Adept Transilvania (Rumunsko), Xarxa per a la Conservacio de la Natura (Španělsko/Katalánsko), Conservatoire des Espaces Naturelsdu Languedoc Roussillon Association (Francie) a Comitato per le Oasi Wwf Dell’area Fiorentina (Itálie).
Doba trvání projektu: 1.9.2019 – 28.2.2022.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo budovat a posilovat znalosti, praktické nástroje a know-how zemědělců a dalších pracovníků při péči o neproduktivní zemědělskou půdu, aby se podpořilo provádění nejpřímějších a nejúčinnějších opatření na ochranu přírody.
Podrobnosti (v anglickém jazyce)
Web projektu: http://resifarms.eu/cs/

Projekt POZNEJ A CHRAŇ NAŠI PŘÍRODU!

V roce 2016 se podařilo Českému svazu ochránců přírody obdržet dotaci Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 7/2016 – Národního programu životní prostředí na projekt POZNEJ A CHRAŇ NAŠÍ PŘÍRODU!

Smyslem projektu Poznej a chraň naši přírodu! bylo prostřednictvím oborníků ČSOP vyškolit pracovníky ekocenter ČSOP v celém spektru témat, která zajímají veřejnost a ČSOP je řeší. Vyškolení pracovníci (lektoři) pak získané znalosti dále předávali odborné veřejnosti (např. zaměstnancům škol a školských zařízení, lektorům ekocenter, vedoucím dětských oddílů, zájemcům z řad základních organizací ČSOP…) formou seminářů. Školením prošlo 22 lektorů 12 ekocenter ČSOP ze 12 krajů České republiky. Následné semináře pro odbornou veřejnost pokryly všechny kraje ČR (celkem 28 seminářů vždy po dvou v kraji).

Od středy 29. do pátku 31. března, probíhalo v Ekocentru Chaloupky školení lektorů Ekocenter ČSOP. Lektoři byli proškoleni v sedmi tématech, představující hlavní činnosti ČSOP – od úvodních obecných informacích přes pomoc volně žijícím živočichům, program Živá zahrada, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, rozsáhlejší téma Voda v krajině, informace o činnostech Pozemkových spolků po stále oblíbenější program Záchrany starých krajových odrůd ovoce. Školení se zúčastnili zástupci Ekocenter z 11 krajů, kteří budou následně pořádat semináře pro odbornou veřejnost po celé ČR. Od října do ledna probíhaly samotné semináře pro veřejnost v jednotlivých ekocentrech.

1. 2. 2018 proběhl v Domě ochránců přírody v Michli závěrečný hodnotící seminář projektu, kterého se zúčastnili lektoři ekocenter, odborní garanti a koordinátoři projektu. Na tomto setkání si mezi sebou sdělili  poznatky a zkušenosti, které  v průběhu projektu nasbírali. Pokusili se tento projekt celkově vyhodnotit, případně vylepšit tak, aby byl co nejoptimálnější pro budoucí aktivity ČSOP a podařilo se tak zaujmout v rámci těchto témat ještě širší veřejnost.

Metodická publikace Poznej a chraň naši přírodu! ke stažení

Videoprezentace všech témat projektu

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt v období březen 2015 – duben 2016 realizoval Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.
Projekt v hodnotě 10 275 623 Kč byl podpořen částkou 9 248 060 Kč.

Protection of our Most Vulnerable Biotopes – Wetlands and Steppes – via Land Trusts

Wetland and “steppe” (or rather xerothermic and subxerothermic) biotopes are among some of the most species – remarkable, but also the most endangered communities of Central Europe. A number of these biotopes are currently in care or even in ownership of land trusts. Such sites are targeted by a project funded by The EEA Grant. The project will be implemented in the period of March 2015 – April 2016 by the Czech Union for Nature Conservation along with thirteen partners including eleven land trusts, T. G. Masaryk Water Research Institute and colleagues from Norwegian NGO Naturvernforbundet i Buskerud. The main focus of this project is the management of fifty selected sites, the project also includes research activities, exchange of experience with the Norwegian partner and will conclude with an expert conference.

The project worth CZK 10,275,623 has been supported by the amount of CZK 9,248,060.