Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky.

Vybudování dvanácti nových tůní, mozaikové kosení travního porostu, pastva prospívající vzácným druhům hmyzu, to je jen několik z opatření, která probíhala v rámci realizace projektů podpořených grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Projekty Ochrana biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků a Ochrana biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly zahájeny v červnu 2021 a jejich hlavní náplní byl soubor opatření zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin, konkrétně vyřezání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů rostlin, kosení travních porostů a pastvu, a u mokřadních lokalit také zřizování tůní. Zmíněné projekty konči k 30. 4. 2024 a na jejich realizaci se kromě ČSOP podílí partneři, kterými je sedm pozemkových spolků.

I když projekty končí, práce budou dále pokračovat. Jednotlivé pozemkové spolky, které mají lokality v péči, zajišťují dlouhodobou údržbu těchto i dalších přírodně cenných míst, která je pro zachování co nejvyšší biologické rozmanitosti zásadní.

 

Poznámky:

pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Bližší informace na http://www.pozemkovespolky.cz a na facebooku Pozemkové spolky.

 

Informace o projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků: https://pozemkovespolky.cz/podpora-biodiverzity-stepnich-lokalit-prostrednictvim-pozemkovych-spolku/

Informace o projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků: https://pozemkovespolky.cz/podpora-biodiverzity-mokradnich-lokalit-prostrednictvim-pozemkovych-spolku/

Fotografie některých druhů, na jejichž ochranu byly projekty zaměřeny, k dispozici zde:

https://www.zonerama.com/CSOP/Album/7391359

https://www.zonerama.com/CSOP/Album/7391269

Fotografie z projektových aktivit: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/11370017