Záchrana mizejících orchidejí na Vladaři

Členové Českého svazu ochránců přírody se snaží zachránit mizející orchideje na stolové hoře Vladař v západních Čechách.

Stolová hora Vladař vládne se svou nadmořskou výškou 693 m svému okolí. Dříve zde bojoval Jan Žižka s katolickými pány, dnes zde zápasí ochránci přírody o záchranu mizející orchideje vstavače kukačky.

Vstavač kukačka dříve patřil k našim nejhojnějším orchidejím, ale s postupujícími změnami ve využívání krajiny začal z naší krajiny znatelně ubývat. Úbytek byl tak razantní, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny, byla tato rostlina vyhlášena jako zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený a Česká botanická společnost ji vyhlásila letos dokonce jako rostlinu roku. V České republice se nyní nachází na posledních několika lokalitách na Moravě, v Pošumaví a v západních Čechách. Nedostatečné obhospodařování pozemků kde dosud kukačky rostly, vedlo k jejich postupnému zarůstání křovím a další utlačující vegetací i na hoře Vladař. Zatímco v devadesátých letech zde bylo možné kukačky počítat ještě na tisíce, v roce 2020 zde bylo nalezeno již jen posledních 300 jedinců. Pokud se nic neudělá, mohou zde kukačky zmizet úplně během několika let.

O lokalitu na Vladaři proto pečují již několik let členové místní organizace Českého svazu ochránců přírody, kteří si založili pozemkový spolek Vladař. Kromě sledování výskytu orchidejí se zde začalo s vyřezáváním dřevin a kosením. Náletové dřeviny jsou postupně vyřezávány motorovou pilou či křovinořezem. Vyřezaná hmota je pak štěpkována a odvážena pryč. Z lokality se tak odstraní hmota, která by byla zdrojem živin pro vegetaci, jež orchideje utlačuje. Podobně i ostatní vegetace je pokosena křovinořezem, nebo bubnovou sekačkou a posečená hmota je pak také odvezena mimo lokalitu. Tuto péči by měly kukačky dostat i v letošním roce, kdy je naplánováno pokosení a výřez náletu na rozloze cca 1200 m2.  Provedená péče nepomůže jen vstavačům kukačkám, ty tvoří jen pomyslnou třešničku na vrcholu dortu, ale i řadě dalších ubývajících či vzácných druhů jako jsou například další druhy orchidejí – vstavač bledý či vemeník dvoulistý.

Péče o vstavače kukačky na Vladaři byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity http://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.