V sobotu byla zahájena kampaň na obnovu původních květnatých luk v Pomoraví. Výkupem pozemků v lokalitě Vlčí hrdlo u Strážnice chtějí ochránci přírody zabránit jejich rozorávání a umožnit sem návrat lučních květin, které zde po staletí rostly. Kampaň je součástí dlouhodobého úspěšného programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Místo pro přírodu. K výkupu těchto pozemků je třeba ve veřejné sbírce vybrat 1,6 milionu Kč. První pozemek byl vykoupen v těchto dnech!

Podél řeky Moravy bývaly v minulosti krásné louky plné květin a ptáků, ozdobené mohutnými solitérními vrbami. V dobách socialismu byla většina z nich odvodněna a přeměna v pole. V lokalitě Vlčí hrdlo asi 5 km severně od Strážnice zvýšení hladiny spodní vody po povodních v posledních letech dočasně zhoršilo možnost její orby. Díky tomu se sem začaly samovolně vracet luční květiny. Je úžasné pozorovat návrat přírody na takováto místa. Díky sousedství jedné z posledních enkláv původních luk, která slouží jako přirozený zdroj semen, vlastně není potřeba více než louky tak jako kdysi pravidelně kosit. Vlastníci by zde ale raději chtěli znovu pole, a tak jen výkup obnovu luk umožní. 

 „Podaří-li se lokalitu, jejíž součástí jsou i zbytky starých slepých ramen, vykoupit, i nějakou tu vrbu tu určitě opět dosadíme…„ říká Ivana Jongepierová, předsedkyně základní organizace ČSOP Bílé Karpaty. „Už máme koupený první pozemek, velký 0,2 ha, což je asi sedmdesátina celého území“ dodává. ZO ČSOP Bílé Karpaty má již více jak čtvrtstoleté zkušenosti s obnovami luk v Bílých Karpatech. Nyní se tedy pouští i do „vlhčích partií“ na druhém břehu řeky Moravy.

Kampaň byla slavnostně zahájena v sobotu 28. 11. 2009 současně na dvou místech – na filmovém festivalu Týká se to také tebe v Uherském Hradišti a na konferenci České botanické společnosti v Praze.

Abychom mohli celé Vlčí hrdlo vykoupit, potřebujeme získat 1,6 miliónu korun. Dary je možné posílat na konto kampaně Místo pro přírodu – 9999922/0800 – pod variabilním symbolem 109.

Více informací naleznete na www.obnovaluk.cz.