Chválovna – záchrana mokřadní louky v Pošumaví

Český svaz ochránců přírody vykoupil díky finančnímu daru Nadačního fondu Veolia mokřadní louku na Vimpersku. Lokalita zvaná Chválovna je čtvrtým jihočeským Místem pro přírodu.

Chválovnou se nazývá více jak hektarová mokřadní loučka s prameništěm, vklíněná mezi les a silnici dva kilometry východně od Vimperka. Staré botanické průzkumy odtud uvádějí řadu vzácných druhů – arniky, oměje, tolije, orchideje prstnatce i masožravé rosnatky. „Padla nám do oka už před léty, když Šumavský pozemkový spolek vznikal“, vzpomíná Jakub Hromas, předseda Českého svazu ochránců přírody Šumava. „Ale tehdy se nám nepodařilo s majitelem domluvit na spolupráci, tak jsme své síly nasměrovali jinam. A louka bez údržby zarůstala. Občas kontroluji nabídky realitních kanceláří, zda se něco nechystá v okolí lokalit, které máme na starosti, a tak najednou koukám: tahle louka je mi povědomá. Chválovna se prodává! Zajel jsem se tam podívat, zjistil, že záchrana je ještě možná a požádal o zařazení do kampaně Místo pro přírodu.“

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je vykupovat přírodně zajímavé pozemky. Peníze jsou získávány většinou od drobných dárců, od letošního roku se však
k podporovatelům Místa pro přírodu připojil i Nadační fond Veolia. První lokalitou vykoupenou v rámci této spolupráce je právě Chválovna u Vimperka.

I když zhruba polovina plochy je dnes hustě zarostlá maliníkem, právě probíhající botanický průzkum přináší průběžně velmi potěšující zprávy. Prstnatce dosud nevyhynuly, stále zde v počtu několika exemplářů přežívají. Nalezena zde byla i další z našich orchidejí, bradáček vejčitý. A zejména vzácná horská rostlina dřípatka. Je zde několik krásných keřů lýkovce jedovatého. Krom toho řada běžnějších druhů, jako jsou sasanky, prvosenky či dymnivky, které naznačují, že louka přežila roky bez údržby v poměrně dobré kondici a po obnovení pravidelné seče je velká šance, že se zde znovu objeví i některé z botanických perel toho času nezvěstných.

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 16 let se takto podařilo pro přírodu zachránit již téměř 150 hektarů pozemků. Na výkupy mokřadů přispívá od letošního roku prodejem karaf (https://eshop.nfveolia.cz/vratme-vodu-prirode) Nadační fond Veolia. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz

Botanický průzkum Chválovny probíhá v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity (www.csop.cz/biodiverzita) s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, Lesů České republiky a Nadace Ivana Dejmala.