Návrat pestrých luk do krajiny

Původní osivo pro obnovu květnatých luk chybí v celé ČR. S výjimkou Bílých Karpat! Český svaz ochránců přírody v Bílých Karpatech vytváří regionální semenné směsi pro obnovu pestrých luk již více jak 30 let. Výsledkem jsou louky plné barev a poletujících motýlů. Jenže takové osivo nelze používat v jiných částech republiky.  A nikdo, kdo by využil zkušeností ČSOP a vytvořil luční osivo pro jiný region, se zatím nenašel.

V poslední době stále více zaznamenáváme varovné zprávy mezinárodních studií o vymírání řady druhů rostlin i živočichů zemědělské krajiny. Jednou z hlavních příčin je intenzivní zemědělství a související změny v krajině. I v České republice máme problémy s úbytkem motýlů i jiných, méně nápadných druhů hmyzu. Řada dřívějších luk, kde mohli motýli žít, byla rozorána, zalesněna, nebo vlivem nevhodného obhospodařování za použití hnojiv či intenzivních sečí ztratila na své druhové pestrosti. V zemědělství běžně používané jetelotravní směsi jsou druhově chudé. Na takových „loukopolích“ chybí pestrá škála rostlin, která může být domovem pro mizející druhy hmyzu. Na trhu se sice omezeně nabízejí druhově bohaté směsi semen, ale ty nerespektují regionální rozdíly v druhovém složení ani přírodních poměrech.

 Výše uvedený stav věcí není některým ochráncům přírody lhostejný. Již od devadesátých let připravuje Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty ve spolupráci s několika odbornými institucemi směsi semen na obnovu pestrých luk. Semena trav získávají kartáčovým sběrem na lokalitách v péči pozemkového spolku, semena místních bylin ručně sbírají z matečných porostů v Korytné a Hrubé Vrbce. Ze semen jsou pak míchány směsi vhodné pro použití v Bílých Karpatech či přilehlém Pomoraví. Takto získané osivo má i certifikaci u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. V dané oblasti se již podařilo vytvořit přes 600 ha pestrých luk, které začínají osidlovat některé vzácné druhy rostlin i motýlů, a zájem o osivo stále roste.

Regionální směsi je žádoucí vytvářet a používat i v jiných částech naší republiky. Bohužel zatím na tvůrce dalších místních směsí ve větším měřítku ještě čekáme, zkušenosti, jak na to, však již máme.

Příprava regionálních semenných směsí pro louky regionu Bílých Karpat byla v roce 2019 podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR.