Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel pozorovatelnu v lesíku Opičák. Lokalita u libereckého letiště je čtvrtou ze seznamu cenných území, jejíž zprovoznění je součástí programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Turisté a široká veřejnost tak ode dneška mohou využívat nově vytvořený informačně naučný systém, který přispěje k rozšíření povědomí o místní fauně a flóře.

Asi čtyřhektarový lesík mezi komerční zónou a letištěm využívají ptáci jako úkryt a někteří v něm i hnízdí, jako například žluva hajní nebo zvonek zelený. Lesík využívají i tažní ptáci při svých jarních a podzimních přeletech. Ptačí pozorovatelna umožní nahlédnou do korun stromů a sledovat život v ptačí říši. O jejích obyvatelích i ostatních „spolubydlících“ se návštěvníci mohou dočíst na informačních panelech nebo v miniprůvodci Opičákem. Najdou tam také informaci o zajímavé historii této lokality.

Cílem ČSOP je uchránit tuto zelenou oázu před rozrůstající se komerční zónou a uchovat ji v současné podobě. Z těchto důvodů ČSOP lesík asi před rokem koupil, za prostředky získané ve veřejné sbírce Místo pro přírodu. Díky sbírce bylo dosud vykoupeno jedenáct lokalit nebo jejich částí (bližší informace jsou na www.mistoproprirodu.cz). O Opičák pečuje ZO ČSOP Armillaria.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.
Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Květa Morávková
Základní organizace ČSOP Armillaria
tel.: 602 154 091
e-mail:
 

Příloha tiskové zprávy – lesík Opičák

Lesík zvaný Opičák vznikl v prostoru bývalé cihelny, která zanikla v druhé polovině 20. století. Budovy se postupně rozpadly, v prohlubních po těžbě hlín vnikly dešťovou vodou plněné rybníčky a areál zarostl. Rostou zde například osiky, duby, javory, břízy či topoly. Některé stromy jsou přes sto let staré, pocházejí zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Právě díky bizarně pokrouceným starým stromům získal Opičák své jméno.

Lesík se stal významným útočištěm řady druhů živočichů v urbanizovaném a z velké části odlesněném okolí Liberce. Významný je zejména pro rozmnožování obojživelníků a hnízdění drobného ptactva. Z obojživelníků se zde pravidelně vyskytují například ropuchy, skokani hnědí a štíhlí či čolci, ze zajímavějších druhů ptáků tu hnízdí drozd cvrčala, sedmihlásek hajní, zvonek zelený, žluva hajní. Aby mohl návštěvník zástupce ptačí říše v korunách stromů pozorovat, byla zde vybudována ornitologická pozorovatelna.

Opičák je o to cennější, že leží jen pár kilometrů od centra Liberce. Právě sousedství města vždy představovalo pro Opičák a jeho obyvatele největší riziko. Dříve to byly opakující se záměry na rozšíření letiště, v současné době představuje největší hrozbu rozšiřující se komerční zóna. Velké obavy jsou zejména ze změn vodního režimu. V poslední době již byl zaznamenán úbytek vody v rybníčcích.

Díky stovkám drobných dárců, přispívajících na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu, se podařilo Českému svazu ochránců přírody v roce 2006 podstatnou část lesíku vykoupit a tím zajistit její trvalou ochranu. V tuto chvíli vlastní ČSOP téměř 4 ha pozemků, o případném výkupu zbývající části se jedná.

O lokalitu pečuje liberecká Základní organizace ČSOP Armillaria. Péče spočívá v drobných zásazích podporující přirozenou obnovu ve prospěch původních druhů dřevin. Veškeré “mrtvé“ dřevo je ponecháváno na místě (při zachování průchodnosti stávajících cest) jako biotop zejména hmyzu a hub. Nezbytná je likvidace invazních druhů rostlin, zejména křídlatka. Jedním z klíčových úkolů je udržení vody v alespoň části rybníčků.

Součástí péče o lokalitu je i její zpřístupňování veřejnosti a využívání pro ekologickou osvětu. V lesíku se pravidelně konají oblíbené akce, jako je například Vítání ptačího zpěvu či pomoc lesu v rámci mezinárodní kampaně Clean Up the Word! (Ukliďme svět!). Vyvrcholením těchto snah je právě vybudování ornitologické pozorovatelny a další drobné úpravy, které mají přírodymilovným návštěvníkům zpříjemnit pobyt v této zelené oáze Liberce. Za to, že mohl být tento smělý projekt uskutečnit, patří velký dík generálnímu partnerovi ČSOP, firmě RWE Transgas Net, která tyto úpravy financovala.