Volavec aneb jak ochránit kousek cenné louky uprostřed polí

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu na úpatí Bílých Karpat další pozemek. Cílem výkupu je ochránit zbytek druhově bohaté louky se vzácnými rostlinami vytvořením „nárazníkového pásma“, které zamezí negativnímu vlivu hospodaření na okolních polích.

Členové místní organizace ČSOP Bílé Karpaty objevili v roce 2016 v lokalitě Volavec nedaleko obce Louka zarůstající úvoz se zbytky teplomilné vegetace. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin  – kosatec trávovitý, hrachor chlumní, černohlávek velkokvětý, vítod větší… Po domluvě s obcí, která je vlastníkem těchto pozemků, se začal ČSOP Bílé Karpaty hned následujícího roku o lokalitu starat – vyřezal náletové dřeviny a začal ji pravidelně kosit. Lokalita je však velmi malá, a tak značným ohrožením pro zdejší citlivé druhy rostlin bylo obhospodařování přilehlých polí hnojivy a herbicidy. Proto se spolek dohodl s uživatelem sousedícího pole na vytvoření ochranného pásma – osetí zhruba půlhektarového pásu při okraji lokality regionální luční směsí (viz poznámky). Záměr se podařil a v sousedství úvozu vznikl luční pás, kam se postupně šíří další luční druhy z okolí. „Loni proběhl na oseté ploše botanický průzkum a bylo nalezeno již o 50 druhů více, než zde bylo o čtyři roky dříve vyseto“, prozrazuje RNDr. Ivana Jongepierová, předsedkyně ČSOP Bílé Karpaty a odbornice na obnovu luk. „Je velká šance, že se sem během několika let z přilehlého pozemku rozšíří i některé vzácné druhy a posílí tak místní populace těchto druhů. Podobné zkušenosti již máme z jiných obnovených luk v Bílých Karpatech.“

Nyní se podařilo pozemek chránící cenný úvoz díky kampani Místo pro přírodu vykoupit. Je tak jednou provždy eliminováno riziko opětovného rozorání pozemku, navíc to pomůže ochranné pásmo ještě o dalšího čtvrt hektaru rozšířit. Součástí vykoupeného pozemku je i zbytek původní meze s několika starými ovocnými stromy. Podobná místa mají v zemědělské krajině pro zachování biodiverzity, ale třeba i snížení rizika eroze či zlepšení vodního režimu, velký význam.

Bližší informace:

Ivana Jongepierová, ČSOP Bílé Karpaty – , 728 881 757

Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu – jan.moravec@csop, 777 063 340

Poznámky:

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 20 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již téměř 200 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

ČSOP Bílé Karpaty působí jako pozemkový spolek v oblasti jižních Bílých Karpat a přilehlé části Pomoraví. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti (www.pozemkovespolky.cz). ČSOP Bílé Karpaty alias Pozemkový spolek Čertoryje takto pečuje o tři desítky lokalit, převážně charakteru luk či sadů. Bližší info o spolku na http://csop.bilekarpaty.cz.

Regionální luční směsi jsou způsobem, jak obnovovat louky či trávníky, aniž by do krajiny byly vnášeny regionálně cizorodé druhy. ČSOP Bílé Karpaty byl první, kdo se v České republice touto problematikou začal zabývat. V současné době řeší ČSOP spolu s dalšími partnery projekt, jehož cílem je vytvořit podmínky pro rozšíření regionálních směsí do celé republiky (www.louky.cz). Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství a podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

     

Volavec – botanicky cenný úvoz (foto J. Moravec) a obnovená louka v jeho sousedství (foto I. Jongepierová)

Foto ke stažení na https://ulozto.cz/tamhle/5beKYgTMX1NO#!ZGR3ZGR2ATAzAGx0Amx1Awx5ZwqxZ09BZIuWHSplA2A4ImHmAD